Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Social innovation i samhällsplanering

Kontaktperson: Magnus Johansson
Ansvarig: Magnus Johansson
Samarbetspartner: RISE, Göteborgsregionen, Stenungssunds kommun, Lerums kommun, Partille kommun, Lilla Edets kommun, Kungälvs kommun, Hyresgästföreningen, Fastighetskontoret i Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling.
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2017-12-01 -- 2019-11-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/socialvalfard/barnungaochfamilj/aktuelltarbete/socialinnovationisamhallsplanering.4.701028160cd4af3dcebdd9.html

Detta utvecklingsprojekt har initierats av GR:s arbetsgrupp för social hållbarhet, där bland andra social- och samhällsbyggnadschefer från flera kommuner ingår. I projektet medverkar även RISE, Hyresgästföreningen, Fastighetskontoret i Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling. Projektet finansieras av Vinnova. Inom ramen för projektet genomför Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Projektet kommer att skapa en organisation som långsiktigt kan stödja, testa och utvärdera införande av sociala innovationer på lokal nivå i kommunerna. De metoder som kommer att testas är bland annat socialt bostadsförsörjningsprogram, seniorperspektiv i planering, socialt investeringsperspektiv, markanvisning som socialt instrument och social konsekvensanalys. Magnus Johansson arbetar, via RISE, med process- och kunskapsstöd.

Senast uppdaterad av Magnus Jando