Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Smart cities för tjänstemän

Kontaktperson: Guy Baeten
Ansvarig: Guy Baeten
Medarbetare: Carina Listerborn
Finansiär: FORMAS
Tidsram: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Syftet med projektet är att fylla en stor kunskapslucka i forskning om smarta städer. Den nuvarande forskningen om smart urbanisering har hittills främst koncentrerat sig på de tekniska aspekterna, samt globala företags marknader och produkter inom stadsutveckling. Forskningsprojektet syftar därför till att studera smart urbanisering från ett motsatt perspektiv, det vill säga genom att fokusera på de politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av smart urbanisering, och belysa vad smarta städer innebär för arbetet i kommunerna, myndigheterna och utifrån medborgarnas intressen och behov. Smart stadsutveckling har stor potential men kommunerna bör inte vara omedvetna om dess risker och fördelar, eller hur det eventuellt kan ändra planeringens dagordning eller befogenheter. Kommunerna bör erbjudas en mer fördjupande och klarare bild av de potentiella politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga utfallen av den service som företagen lanserarar kring smarta städer. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en mer kraftfull, kunnig och professionell inställning i de svenska kommunerna till de visioner som företagen presenterar med smarta städer, så att den offentliga sektorn kan maximera fördelarna och minimera riskerna. Projektet bygger på ett samarbete mellan forskare, kommunala och regionala myndigheter och utvalda leverantörer av tjänster och produkter för smarta städer.
Med tanke på den bristfälliga kunskapen om smarta städers politiska och sociala konsekvenser, kommer projektet att vara av undersökande karaktär och baseras på 1) fallstudier av befintliga smarta stad initiativ, 2) deltagande i konferenser och professionella utställningar om smarta städer runt om i världen, och 3) möten med kommuntjänstemän och leverantörer av smarta städer tjänster och service.

Eftersom smarta städer ännu är i sitt begynnande i Sverige kommer fallstudierna att genom föras i tre städer som har längre erfarenhet. Den första fallstudien genomförs i Antwerpen, Belgien, som för närvarande har organiserat den största smart city "Living Lab" i Europa i samarbete med det belgiska-baserade företaget IMEC. Ett nätverk av sensorer kommer att samla in information om rörlighet, föroreningar, hälsa och social interaktion. De stora informationsmaterialet kommer att vara fritt tillgänglig för alla i syfte att maximera möjligheten till att utveckla nya urbana produkter och tjänster. Projektet är det första i sitt slag i världen. Den andra fallstudien genomförs i Köpenhamn, Danmark som genom sitt Smart Solutions Lab har genomfört smarta lösningar inom områdena transport och miljö under flera år och är en av de främsta i smart stadspolitik. De vann World Smart City Award 2014. I Köpenhamn sker samarbetet med Hitachi som de tillsammans har utvecklat ett helt integrerat datasystem i kommunen. Staden har en inkubator för nystartade företag inom smarta städer och med ett nära samarbete med de tekniska universiteten i Danmark. Den tredje fallstudien genomförs Melbourne, Australien som samarbetar med IBM och är en föregångare när det gäller genomförandet av Internet of Things i stadens förvaltning. De har specialiserat sig på lösningar på global uppvärmning, den snabba befolkningstillväxten och avfallshantering. Tillsammans kommer dessa tre exempel från utländska städer som är mer avancerade i framtagandet av teknik och kommunal politik kopplat till smarta städer, vara till stor hjälp för att hjälpa svenska kommunala myndigheter att utveckla smarta städer på ett kunnigt och professionellt sätt.

Förutom vetenskapliga och populära publikationer, kommer projektet att leda till verkstäder och e-kurser på Malmö universitet som kommer att utbilda kommunala och regionala tjänstemän i att effektivt och professionellt hantera smart stadsplanering.

Description in English

The purpose of the project is to fill an important knowledge gap in smart cities research: while our technological knowledge regarding smart cities is substantial, little is known about the role of city authorities in the implementation of smart city planning. The project seeks to critically examine the risks and the benefits of smart city services and products offered by international corporations from the viewpoint of city authorities. Through a detailed analysis of the social, economic, environmental and political aspects of smart urbanization, it seeks to empower city authorities to make informed decisions about what smart city planning can offer them. The project is firmly anchored in cooperation between researchers, city authorities and selected providers of smart city services and products. Besides scientific output, the project will result in workshops and on-line courses at Malmö University that will train city officials in dealing effectively and professionally with smart city planning. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando