Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Smart Cities in the Global South: Contributing to Cosmopolitan Urban Studies

Contact person: Claudia Fonseca Alfaro
Responsible: Claudia Fonseca Alfaro
Funding: Formas
Timeframe: 2020-01-01 -- 2021-12-31
Forskningsprogram: Institute for Urban Research
Faculty/Department: Urban studies
Subject: Samhällsvetenskap

Smart cities are here but studies with a sociopolitical lens are just catching up. In the field of critical smart urbanism, the research frontier is to explore how smart is actually being implemented and investigate the impacts on everyday life.

There is little research in the Global South, with only a few studies from India, South Africa, Chile, and the African continent in general. In response to the research gap, this project proposes ethnographic and qualitative methods to carry out a comparative study of two smart city projects in Mexico.

The cases, Ciudad Creativa Digital and Pueblo Mágico Inteligente, exhibit promising opportunities for analysis to shed light on technology-driven models of urban development. The project’s aims are to unpack how smart is being understood at the local governmental level, investigate the visions of utopia being developed, explore the impacts on everyday life, and contribute to cosmopolitan approaches.

The project’s objective is to make a three-fold contribution to the fields of critical smart urbanism and postcolonial urban studies. This state-of-the-art approach opens the door for future Global North-Global South comparative studies. As urban growth and the global expansion the smart city continue, understanding the lived experience and the specific challenges and opportunities that smart city residents face in the Global South is important for the overall sustainability of the planet.

This is a contribution to the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) 9, 10, and 11.

Beskrivning på svenska

Sociopolitiska studier håller på att komma ikapp utvecklingen av smarta städer. Inom området kritisk smart urbanism, ligger fokus på att undersöka smart-konceptets implementering och inverkan. Det har bedrivits forskning i begränsad utsträckning avseende den globala södern, nämligen avseende Indien, Sydafrika, Chile, och gällande Afrika generellt. Som en reaktion på den begränsade mängden forskning, kommer etnografiska och kvalitativa metoder att användas i detta projekt, med avsikt att utföra en komparativ studie av två smarta städer-projekt i Mexiko.Dessa projekt, Ciudad Creativa Digital och Pueblo Mágico Inteligente, möjliggör ett synliggörande av teknik-drivna urbana utvecklingsmodeller.

Projektets mål är att undersöka hur konceptet smart förstås på lokalpolitisk nivå, att utforska dess vardagliga inverkan, att studera de visioner av utopier som växer fram, och att bidra till kosmopolitiska förhållningssätt.

Projektets syfte är att på tre olika vis bidra till områdena avseende kritisk smart urbanism och postkoloniala urbana studier. Detta nya förhållningssätt öppnar möjligheter för framtida komparativa studier av den globala norden respektive södern. Global hållbarhetsutveckling kräver, i en tid av allt mer urbanisering och global expansion, en förståelse för hur invånare i smarta städer i den globala södern upplever städerna, och de utmaningar och möjligheter som invånarna ställs inför.

Projektet utgör ett bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål nr. 9, 10 och 11.

Senast uppdaterad av Ellen Albertsdottir