Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

MILSA 2.0

Kontaktperson: Slobodan Zdravkovic
Ansvarig: Slobodan Zdravkovic
Medarbetare: Elisabeth Mangrio, Peter Håkansson, Katarina Carlzén och Ragnar Westerling
Finansiär: Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF
Tidsram: 2016-09-01 -- 2020-04-30
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap

MILSA 2.0 syfte är att bidra till regional och nationell kunskaps, metod- och policyutveckling genom att undersöka hur hälsan påverkas av migrations- och etableringsprocessen. Kunskapen tillämpas i metodutveckling för effektivare integration. I relation till etableringsprocessen undersöks hälsoläget hos vuxna, barnfamiljer och ungdomar samt effekter av en utökad samhällsorientering breddat till flera samhällsarenor kopplat till socialt kapital, känsla av sammanhang och förmåga att tillgodogöra sig information.

Stöd- och utvecklingsplattform

MILSA utgör en forskningsbaserad stöd- och utvecklingsplattform för en hälsofrämjande arbetsmarknadsetablering i samarbete mellan forskning och praktik. Inom projektet samarbetar forskning och praktik för en gemensam kunskapsutveckling kring målgruppens behov och praktisk tillämpning av kunskapsbaserade etableringsinsatser. Det förväntade resultatet är målgruppsanpassade och hälsoinriktade etableringsinsatser som förbättrar förutsättningarna för en effektivare integration på lika villkor.

Senast uppdaterad av Carolin Lind