Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Kontaktperson: Mats Lundström
Ansvarig: Mats Lundström
Medarbetare: Ann-Cathrine Bramhagen
Samarbetspartner: Centrumbildningen för Sexualitet och Sexualitetsstudier CSS
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2017-09-01 -- 2019-08-30
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Natur-miljö-samhälle

Skolan har alltid varit en lämplig arena för hälsoundervisning. I länder där alla barn går i skolan är det möjligt med interventioner i stor skala genom att både förebygga och undervisa kring olika sjukdomar samt att kunna vaccinera.  Dessa möjligheter bygger på att olika aktörer samverkar såsom rektor, lärare, skolsköterska, elever och föräldrar. När det gäller sex- och samlevnadsundervisningen så är den i skolans styrdokument främst kopplad till två ämnen; religionskunskap och biologi.

Förutom lärarna finns i skolan också elevhälsoteam med bland annat skolsköterskor. I skollagen uttrycks att eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Sex- och samlevnadsundervisning i skolan är fortfarande ett kontroversiellt ämne och skolans roll jämfört med föräldrarna diskuteras ofta. Sedan 2012 finns numera HPV-vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor. Vaccinationen ger ett ökat skydd mot livmoderhalscancer. Flickorna som då är i 10-12 årsåldern befinner sig mellan barndom och ungdom och vaccinationen erbjuds med hänvisning till ett sexliv som inte startat än. Beslut kring vaccinationer har tidigare i viss omfattning studerats men med tanke på flickornas ålder kan föräldrar  förväntas att ha ett stort inflytande över beslutet.

Datainsamlingen består av individuella intervjuer med professionella och fokusgruppsintervjuer med elever i åldern 10-12 år. Intervjuerna berör hur informanterna betraktar sina respektive roller och deras gemensamma samarbete.  Sex- och samlevnadsundervisningen kommer att utgöra centrum för intervjuerna med fokus på HPV-vaccinationer. På motsvarande sätt kommer sex- och samlevnad och HPV-vaccinationen att vara i fokus i fokusgruppsintervjuerna men även andra hälsofrågor och olika informationskällor kommer att diskuteras.

Description in English

School has always been regarded as an appropriate arena for health education. In countries where all children come to school, it is possible with population based interventions, through both prevention and to teach about different diseases and the possibility to offer vaccinations. This possibility is dependent on the actors involved, such as head masters, teachers, school nurses, students and parents. When it comes to education about sex and cohabitation, it is a part of other topics, religion and biology.

Except teachers, the schools also have a team including school nurses. The national school law point out that the pupils shall have access to medical, psychological, and psychosocial competencies. The law also expressed that school nurses should contribute to create environments that supports the students’ learning, development and health. Education about sex in school is still a controversial subject and the role of the school compared to the role of parents is often a discussion. Since 2012 the HPV-vaccination is in the regular vaccination program for girls and gives an increased protection against cervix cancer. The girls are about 10-12 years of age and are in between childhood and adolescence when the vaccination is offered which refers to a sex life that has not started yet.  The decision regarding the vaccination has been studied to a certain degree but considering the age of the girls, their parents can be expected to have a great influence concerning the decision.

The data collection consists of individual interviews with professionals and focus groups interviews with pupils aged 10-12 years of age.

The interviews focus on how the informants experienced the professional roles and their mutual cooperation. The interviews focused on the education regarding sex education with a special focus on HPV-vaccination.

In line with the interviews with professionals the interviews with pupils have the same focus but also on other health-related issues and different sources of information are discussed.

Senast uppdaterad av Magnus Jando