Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

STUNDA: Att undersöka upplevelser av situationell otrygghet genom smarta telefoner bland unga vuxna i Malmö

Kontaktperson: Alexander Engström
Ansvarig: Marie Torstensson Levander
Medarbetare: Karl Kronkvist
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-04-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektets syfte består av att undersöka möjligheten att samla information om upplevelser av otrygghet med hjälp av en mobilapplikation bland unga vuxna i Malmö. Mobilapplikationen heter STUNDA (Situationell TrygghetsUNdersökningsApplikation) och används delvis för att samla in traditionella data (t.ex. enkätdata) men är främst ämnad för att samla in situationella data genom så kallad Experience Sampling Method (ESM). ESM-undersökningar innebär att forskningspersonerna svarar på frågor om hur de t.ex. mår vid den specifika tidpunkt då de tillfrågas och metodologin är väl lämpad för att integreras i en mobilapplikation. Med hjälp av applikationen kan deltagarna rapportera om sin upplevda trygghet när de får en notifikation och även rapportera otrygga upplevelser retrospektivt. Alla svar kommer att ha en geografisk och tidsmässig stämpel som sparas automatiskt. Genom att samla in data om upplevelser av (o)trygghet och dessutom förse dessa med en tidsgeografisk stämpel kan denna situationella studie bidra med ökad kunskap inom trygghetsforskningen. Situationella aspekter av trygghet diskuteras ofta men de flesta studierna inom fältet bygger sällan på forskningsdata som samlats in på en situationell nivå. Genom teknologisk utveckling och smarta telefoner finns nu bättre möjligheter att samla in adekvata situationella data.

Projektets omfattning kan relateras till olika faser. I den inledande fasen, under våren 2018, utvecklas och testas mobilapplikationen för att säkerställa att instrumentet fungerar väl. Under hösten 2018 kommer STUNDA att användas för att samla in data om situationell otrygghet i en studentpopulation. I ett länge perspektiv är tanken att nya projekt kan startas upp där applikationen används för att samla in data, inte bara om trygghet utan om olika fenomen som har en situationell dimension.

En viktig aspekt av projektet går ut på att rikta in sig mot unga människor. Den yngre populationen är i allmänhet ofta underrepresenterad i självrapportundersökningar och inte minst inom trygghetsstudier. Föreliggande projekt kan skapa förutsättningar för ökad representation av denna åldersgrupp genom att använda en mobilapplikation som undersökningsinstrument. Det kan antas vara enklare att nå ut till en yngre population i och med att smarta mobiltelefoner utgör ett givet inslag i deras vardag.

Sammanfattningsvis kan nyttan av projektet beskrivas utifrån tre grundpelare. Först och främst bidrar projektet med kunskap om möjligheterna att använda smarta telefoner för att undersöka företeelser ur ett situationellt perspektiv. För det andra, och mer specifikt, skapar projektet en möjlighet att studera trygghet ur ett situationellt perspektiv, där deltagarnas upplevelser undersöks när de faktiskt äger rum. Slutligen kan projektet även öka kunskapen om unga människors trygghetsupplevelser.

Description in English

The project aims to examine the feasibility of collecting information about experiences of fear of crime by using a smartphone application among young adults in Malmö. The smartphone application is called STUNDA and it is used for collecting traditional survey data but it is also specifically designed to gather situational data through Experience Sampling Method (ESM). ESM research makes the participants answer questions related to e.g. their feelings in a specific point in time and the methodology is well-suited for integration in a smartphone application. The participants report their experiences of fear of crime when they receive a push notification but they can also report experiences retrospectively. All collected data will have a spatiotemporal stamp that will be saved automatically. By collecting data about experiences of fear of crime and provide these with a spatiotemporal stamp, this situational research may contribute with new knowledge of relevance for fear of crime research. A situational dimension is often discussed in the fear of crime research but most studies rarely adopt a genuine situational data collection methodology. However, recent technological developments and increased smartphone usage have created better opportunities to collect adequate situational data.

The project is structured around different phases. In the initial phase, during spring 2018, the smartphone application will be developed and tested to ensure that it works accurately. In the fall 2018, STUNDA will be employed for gathering data on situational fear of crime in a student population. I a long term perspective, it is hoped that new projects can be started in which the smartphone application is utilized for collecting not only data on fear of crime but also on other phenomena that have a situational dimension.

An important aspect of the project is to specifically target younger individuals. The younger population is in general underrepresented in self-report studies and particularly in fear of crime research. The current project may create opportunities for increased participation among younger individuals through the use of the smartphone application. It can be assumed that the young population is easier to reach through smartphones since these devices are present in most young individuals’ everyday lives.

Finally, the benefits of this project can be summarized in three main components. First and foremost, the project contributes with knowledge on the possibilities of using smartphones for examining phenomena from a situational perspective. Second, and more specifically, the project enables a genuine situational approach to the study of fear of crime, where the participants’ experiences are examined when they actually occur. Third and final, the project may increase the knowledge on fear of crime in the understudied younger population.

Senast uppdaterad av Ingrid Thulin