Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden

Kontaktperson: Erica Righard
Ansvarig: Erica Righard
Medarbetare: Researcher Tina Gudrun Jensen och PhD Student Rebecka Söderberg.
Finansiär: Formas
Tidsram: 2018-10-01 -- 2021-09-30
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Globala politiska studier

Denna studie bidrar till forskningen och politiken kring kulturell olikhet och etnisk bostadssegregering. Den skriver in sig själv i det förnyade intresset för ’everyday multiculturalism’ inom kvalitativa studier; den bygger på kritiska perspektiv på genus och ser till bostadssegregationen som en könad process. Projektet söker att sammanlänka olika perspektiv och är komparativ i sin ansats. Fokus ligger på hur olikhet i staden hanteras i politiken och av myndigheter på nationell och lokal, och i människors vardagsliv i blandade och segregerade bostadsområden i Malmö och Köpenhamn. Dessa städer är intressanta att jämföra då de ingår i liknande välfärds- men skilda migrationsregimer.

Analytiskt ser studien till (i) innebörden av kulturell olikhet som levd erfarenhet i bostadsområden av skilda karaktär, (ii) kulturell olikhet som en levd erfarenhet i relation till den mening kulturell olikhet ges i politik och insatser på nationell och lokal nivå, samt (iii) hur detta kan förstås när sätter Malmö och Köpenhamn i relation till varandra. Genom denna jämförande ansats söker detta projekt att ringa in ’best practices’ som kan bidra till hållbar stadsutveckling i Sverige och andra länder. Resultaten kommer att spridas genom akademiska publikationer, Urban Labs, populärvetenskapliga sammanfattningar med rekommendationer (policy briefs) och en avslutande offentlig konferens.

 

Description in English

This study is part of the scholarly and political concern about urban diversity and ethnic housing segregation. It inscribes itself in the renewed focus on diversity and ‘everyday multiculturalism’ within qualitative studies. It is also associated with critical perspectives on gender and see to housing segregation as gendered processes. It set out to ‘link perspectives’ and is comparative in its approach. Focus is on how urban diversity is managed in national and local policies and interventions, and in everyday practices in mixed and segregated neighourhoods in Malmö and Copenhagen. This makes an interesting case since urban diversity is managed through similar welfare, and diverging migration, regimes in these cities.

The methodology combines policy analysis with ethnographic field studies in three neighbourhoods in Malmö and Copenhagen respectively. Analytically the project sees to the meaning of urban diversity as a lived experience in neighbourhoods withdifferent characteristics, urban diversity as a lived experience in relation to how it is managed in national and local policy and interventions, and how this can be understood when thinking across cities in similar welfare and diverging migration and integration regimes. Through this comparative approach this project seek to offers insights into best practices that contribute to social sustainability in Swedish cities and beyond. The results will disseminated through academic publishing, Urban Labs, and policy briefs.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando