Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Risk för och prevention av fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa hos äldre personer i Skåne

Kontaktperson: Christine Wann-Hansson
Ansvarig: Christine Wann-Hansson
Medarbetare: Malin Axelsson
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin
Hemsida: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Halsa-och-samhalle-startsida/Institutioner/Institutionen-for-vardvetenskap/Forskning/Aterhamtning-och-kvalitetsforbattring-i-personcentrerad-halso--och-sjukvard/

Fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa är vanligt förekommande hos personer 65 år och äldre. Detta kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Adekvata omvårdnadsåtgärder kan minimera risken för fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa. Dock har tidigare forskning visar att det föreligger behov av förbättringsarbete inom detta område. Genom nationella kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert kan ökad kunskap om risk för fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa och vidtagna preventiva omvårdnadsåtgärder erhållas, vilket utgör en av hörnstenarna för att initiera förbättringsarbete. Projektets övergripande syfte är att uppskatta risk för och prevention av fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa hos personer 65 år och äldre samt att identifiera vidtagna åtgärder. Data från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert kommer att användas.

Information till deltagare i projektet:

Projektets övergripande syfte är att skatta risk för och prevention av fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa hos personer 65 år och äldre samt att identifiera vidtagna åtgärder. Data från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert kommer att inhämtas. Insamlad data kommer enbart att användas i forskningsändamål och bevaras konfidentiellt vilket innebär att datamaterialet enbart finns tillgänglig för av huvudansvarig forskare utsedda forskare och studenter som är delaktiga i forskningsprojektet.

Datamaterialet kommer att förvaras så att inga uppgifter kan härledas till enskild individ. Efter bearbetning och analys av data kommer resultat att presenteras på gruppnivå så att ingen enskild individ kan identifieras. Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt i undervisning. Medverkan är frivilligt och personer som inte önskar att medverka kontaktar ansvariga för projektet för att avbryta sin medverkan. För ytterligare information om forskningsprojektet kontakta nedan personer som är ansvariga för projektet.

Huvudansvariga forskare:

Christine Wann-Hansson, professor
E-post: christine.wann-hansson@mah.se
Telefon: 040-66 57430

Malin Axelsson, universitetslektor
E-post: malin.axelsson@mah.se
Telefon: 040-66 57960

Description in English

Falls, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health are commonly observed in people 65 years and older. This may lead to consequences both for the person in form of deteriorated health status, with reduced quality of life and increased risk of mortality, and for the society in terms of increased health care costs. Adequate care measures can minimize the risk of fall, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health. Previous research shows that there is a need for quality improvement in this area. National quality registries like Senior Alert could generate increased knowledge of risks of fall, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health and preventive measures taken, which constitutes one cornerstone to initiate quality improvement.  The overall aim of the current project is to estimate the risks of falls, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health in older persons 65 years and older and to explore preventive measures taken. Data from the national quality registry Senior Alert will be used.

Senast uppdaterad av Magnus Jando