Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ridsport för alla

Kontaktperson: Susanna Hedenborg
Ansvarig: Susanna Hedenborg
Samarbetspartner: Svenska Ridsportförbundet
Finansiär: Svenska Ridsportförbundet
Tidsram: 2015-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap

Svenska Ridsportförbundets (SvRF) föreningar har, liksom andra idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet, sedan länge arbetat med integrationsfrågor och utgångspunkten för denna studie är att SvRF vill förstå hur detta arbete sett ut hittills för att de ska kunna lägga grunden för hur arbetet med integrationsfrågor ska se ut i framtiden.[1] Projektet har delats in i två faser. I en första studie var syftet att analysera hur SvRF och dess föreningar har arbetat med integrationsfrågor.[2] Närmare preciserat besvaras följande frågor: Vilka satsningar har SvRF gjort vad gäller integration inom Handslaget och Idrottslyftet? Vilka målgrupper ser föreningarna för projekten? Hur beskriver föreningarna sitt arbete med integration? Vilka är utmaningarna och möjligheterna med integrationsprojekten? I en andra studie ska deltagarnas erfarenheter och tankar om projekten studeras.

Publikation för den första delen av projektet: http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_63712/cf_559/En_ridsport_f-r_alla_-_rapport_om_ridsport_och_int.PDF


[1] Syfte och frågor har formulerats i nära dialog mellan forskare från Idrottsvetenskap vid Malmö högskola och representanter för SvRF.

[2] I texten kommer begreppen ridförening, ridklubb och ridskola användas omväxlande. Oavsett vilket begrepp som används syftar begreppet på föreningar som är medlemmar i SvRF. Verksamheten bedrivs ofta på ridskola (både föreningsdrivna och drivna av privata ägare/arrendatorer) och det är ridskolornas arbete med integrationsprojekt som avspeglas i det empiriska materialet i denna rapport. När det gäller den tidigare forskningen används det begrepp som forskarna använder i respektive studie.

Description in English

The Swedish Equestrian Federation (SvRF) has, like other sport Federations in the Swedish Sports Confederation, since long been working with integration issues and the starting point for this study is that SvRF wants to understand how this work has been organised in order to future work. The project has been divided in two phaces:

1)  In the first study the work of the federation and the associations i analysed. The following questions are answered: What efforts has SvRF made regarding integration within the Handslaget and Idrottslyftet? What target groups do the associations see for the projects? How do the associations describe their work with integration? What are the challenges and opportunities of integration projects?

2)  In the second study, the experiences and ideas of the participants will be analysed.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando