Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Reversible Self-assembled Monolayers (rSAMs): Switchable surfaces for ultrasensitive virus detection and studies of human cells

Contact person: Börje Sellergren
Responsible: Börje Sellergren
Co-workers: Sing Yee Yeung
Funding: VR
Timeframe: 2018-01-01 -- 2018-12-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Naturvetenskap

Self-assembled monolayers (SAMs) are ubiquitous in modern surface science due to their facile preparation, use and versatility. They are essential components in key applications in the fields of biotechnology and molecular electronics. Particularly successful in this regard are the SAMs formed by chemisorption of alkanethiols on gold. This approach is widely used to create ligand decorated surfaces for affinity biosensing or modelling of biological interfaces. One drawback of these surface modifications is that once the ligand is bound to the sensor surface it cannot be easily removed, precluding surface regeneration and reuse. Moreover, covalently attached SAMs lack lateral layer dynamics at a practical time scale for studies of multivalent interactions and are therefore imperfect as biomimetic systems. This project exploits a "first of kind" system for reversible assembly of ordered molecular layers in the field of virus-sensors and biomimetic chemistry, adressing significant medical challenges. The development of practically useful sensors has been slow which in part can be attributed to deficiencies in the receptor layer. Our reversible surface modification concept (rSAMs) promises to overcome the above limitations by allowing repeated use of one sensor substrate for numerous measurements while offering enhanced multivalent interactions and a very high detection sensitivity. This proposal aims to expand rSAMs to virus sensing and reversible cell adhesion.

Beskrivning på svenska

Detta projekt syftar till att utnyttja och utveckla ett unikt system för reversibel spontan självorganisation av ordnade molekylära skikt för virus sensorer och biomimetisk kemi, alltså inom områden som står inför betydande medicinska utmaningar. Influensa är en akut respiratorisk sjukdom och kan spridas snabbt och brett på vintern. Det orsakar ett brett spektrum av sjukdomar, från symptomfria infektioner till sekundär bakteriell lunginflammation. Särskilt fruktade är pandemisk influensa vilket leder till världsomspännande epidemier med höga nivåer av dödlighet. Behovet av ultrakänsliga och tillförlitliga sensorer för att övervaka patogen exponering och för att diagnostisera sjukdomar är akut. Utvecklingen av praktiskt användbara sensorer har dock varit långsam och detta kan delvis tillskrivas brister i receptorskiktet. Vår reversibla ytmodifierings teknik (rSAMs) kan övervinna ovanstående begränsningar. Detta möjliggör till exempel upprepad användning av ett sensorsubstrat för många mätningar och bildandet av receptorskikt som resulterar i en unik respons på analyter

och en mycket hög detektionskänslighet. Projektet syftar till att utvidga rSAMs för virus avkänning och reversibel celladhesion, områden där ovanstående egenskaper är avgörande och att utforska den supramolekylära begreppet multivalens för grundläggande studier av viral vidhäftning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando