Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Resilience in Urban Sudan (RUS): Resilience, social cohesion and climate change in urban areas of Greater Khartoum

Contact person: Josepha Wessels
Responsible: Josepha Wessels
Co-workers: Vittorio Felci, Senior Researcher (K3) Dr. Fanny Christou, Postdoc (LUCSUS), Lund University Dr. Sumaya Zakieldeen, Senior Researcher, IES, University of Khartoum, Dr. Muna Ahmed, Director IES and University of Khartoum
Partner: Lund University Cnd Uentre for Sustainability Studies (LUCSUS), Luniversity, Sudan, Institute for Environmental Studies, Khartoum University, Sudan
Funding: Vetenskapsrådet, SIDA and FORMAS
Timeframe: 2019-10-01 -- 2022-10-01
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Forskningsprogram: Institute for Urban Research
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Samhällsvetenskap

The main purpose of this research project is to contribute to scientific knowledge to tackle consequences of climate and environmental changes in urban areas of the Global South. The project will strengthen applied studies on urban sustainable development according to the Sustainable Development Goal 11, also known as the Urban Sustainable Development Goal (USDG). This project therefore aims to explore urban community resilience and the initiatives of social cohesion, that are participatory and inclusive and help mitigate climate change and adapt to increasingly challenging conditions in urban areas. In order to face environmental threats, at the roots of growing inequalities, there is a scholarly need to better understand the proactive or reactive acts of resilience that urban communities develop themselves. Dealing with the Sustainable Development Goal 10 and 13, this project also highlights the ways communities in a specific urban neighbourhood contribute to enhance a sustainable climate action and strengthen efforts to reduce inequalities.

On the longer term, this project aims to contribute to urban sustainable development and planning through producing policy recommendations on how to increase and enhance social cohesion in fragmented neighbourhoods affected by increasing and repeated environmental challenges and migration influxes. In order to study the effects of climate change and environmental issues in urban areas, the research team will conduct an interdisciplinary Participatory Action Research (PAR) focused on a neighbourhood in Greater Khartoum. The aim is to explore environmental challenges as well as the societal responses that are developed by the communities in Khartoum. The project aims to (1) investigate the impact of environmental challenges on communities and (2) explore ways in which communities come together to identify shared challenges and devise climate action.

This interdisciplinary project will involve collaboration between researchers in Sweden and Sudan and combine environmental sciences, humanities and social sciences. The project will involve primary stakeholders from the neighbourhood from the start in order to ensure a societal relevance and greater impact on the ground. Local communities and stakeholders will be key in developing community climate action and the formulation of policy recommendations. This study applies a bottom-up participatory approach (PAR) for sharing decisions and knowledge production. The research team believes that only a participatory approach is effective to strengthen capacity to enhance social, cultural and environmental sustainability in marginalised neighbourhoods, among diverse groups of people and in Sudan.

Beskrivning på svenska

Städer i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) är i frontlinjen av klimatförändringar. Dels till följd av en långvarig kamp om knappa resurser och av klimatförändringar har Sudan under de senaste fem decennierna präglats av civila stridigheter. Detta har lett till erosion av landets stora ekosystem.

Sudans huvudsakliga klimatrisker är ökenspridning, torka, extrema översvämningar, sandstormar, åskväder och värmeböljor. Dessa risker förväntas bli mer intensiva i framtiden med stor inverkan på växande städer. Projektet syftar till att undersöka motståndskraft och hållbarhet i stadsområden i Sudan och bidra till kapacitetsuppbyggnad inom detta forskningsområde.

Khartoum är Sudans stora handels-, finans- och politiska centrum. Sedan 1970-talet har Khartoum upplevt en snabb befolkningstillväxt som är sammankopplad med internflykt och ett stort antal invandrare och flyktingar från grannländer som Eritrea, Etiopien och på senare tid Syrien. Medan klimatförändringar och dess påverkan på Sudans landsbygdsområden studeras i stor utsträckning, begränsad uppmärksamhet har riktas mot dess inverkan på stadsområden. Detta trots att klimat- och miljöfrågor även i stadsområden utgör en utmaning inom frågor rörande hållbarhet, livsmedelssäkerhet, vattentillgång och hälsa. Denna skillnad i vetenskaplig kunskap kräver en bättre vetenskaplig förståelse av klimatförändringarnas inverkan på stadsområden och hur städerna hanterar sig till klimatförändringarna.

Detta projekt kommer särskilt att fokusera på Mål 11: Hållbara städer och samhällen (USDG), som består av 11 olika delmål med indikatorer som innefattar bland annat deltagande och inkluderande stadsförvaltning. Syftet med denna studie är därför att undersöka effekten av och motståndskraften mot klimatförändringarna i Khartoum som ett storstadsområde. I nära samarbete med etablerade akademiska partners i Sudan kommer projektet att analysera orsakerna till fragmentering och social sammanhållning i det valda området och reflektera över dess förmåga att lindra effekterna av och att anpassa sig till klimatförändringar.

Kärnan i forskningsprojektet består av två komplementära studier. Den första studien fokuserar på nyttjandet av det offentliga rummet och dess relation till social sammanhållning och klimatförhållanden i Khartoum. Den andra studien kommer att undersöka hur de olika samhällena i stadsdelen uttrycker solidaritet och social sammanhållning i sitt kollektiva förståelse av miljöutmaningar. Den kommer också att dokumentera hur de boende i området minns olika klimatiska händelser. Kombinationen av dessa två studier kommer att möjliggöra en bättre och djupare förståelse av samhällets motståndskraft gentemot klimatförändringar.

Den första studien kommer främst att genomföras och ledas av en antropolog och geograf som, med utgångspunkt i den historiska bakgrunden, kommer identifiera hur offentliga platser har förändrats över tiden. Den andra studien kommer främst att genomföras och ledas av en historiker, som vägleds av etnografiska hänsynstaganden. Båda studierna kräver en djup analys av miljöutmaningarna, liksom migrationsströmmarna in och ut ur huvudstaden. För detta ändamål kommer en erfaren sudanesisk miljöforskare att genomföra en djup utredning av de miljöutmaningar som Khartoum ställs inför. Hon kommer att undersöka ekosystem och den försämring som skett till följd av de pågående och allvarliga klimatförändringar som råder i Sudan, såsom ökenspridning, torka och extrema översvämningar.

Samtidigt kommer en junior forskare och migrationsexpert att fokusera på olika vågor av invandrargrupper som bosätter sig i Khartoum. Båda studier är tvärvetenskapliga och kräver införlivning av deltagarbaserad aktionsforskning (PAR) och ställer krav på sakkunskap inom flera områden. Därför kommer vi att använda metoder som kombinerar styrkorna i de olika discipliner som ingår i projektet.  Med denna nya tvärvetenskapliga metodiska botten-upp tillvägagångssätt kommer projektet att ge ett unikt dataset som är värdefullt för en rad olika samhällsintressenter, samhällsaktörer och politiska beslutsfattare som arbetar med urban motståndskraft, social sammanhållning och klimatförändringar både i Sudan och internationellt.

Senast uppdaterad av Ellen Albertsdottir