Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI)

Contact person: Josepha Wessels
Responsible: Dr. Andrea Spehar, Director Centre on Global Migration (CGM), School of Global Studies and University of Gothenburg (UG)
Co-workers: Ellen Lust, GLD, University of Gothenburg, Kristen Kao, GLD, University of Gothenburg, Isabell Schierenbeck, University of Gothenburg, Mine Eder, Migration Research Centre at Koc University and Istanbul
Partner: University of Gothenburg, Sweden, Yarmouk University, Irbid, Jordan, Migration Research Centre at Koc University, Istanbul.
Funding: Vetenskapsrådet
Timeframe: 2019-09-02 -- 2022-09-01
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Forskningsprogram: Institute for Urban Research
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Humaniora och religionsvetenskap

Migration is primarily an urban phenomenon, and one that creates new economic, social and political challenges. This research program asks how urban municipalities address forced migration, considering how it not only changes the social composition of neighborhoods but also influences norms and behaviors within them. The program will implement collaborative research projects in cities hosting influxes of Syrian refugees in Jordan, Sweden, and Turkey. This program provides an infrastructure for collaboration between international scholars with expertise in migration studies, political science, and anthropology in Sweden and the Middle East. Using innovative methods including large N surveys, elite interviews, urban ethnography, and experiments using virtual reality 360-video technology, this program investigates and analyzes the nexus between political and social institutions in shaping processes of integration and fills a critical gap in migration studies.

Hosted at the Centre on Global Migration (CGM), School of Global Studies, University of Gothenburg (UG), it consolidates collaboration with the Program on Governance and Local Development (UG),  the School of Arts and Communication, Malmö University and the Migration Research Centre at Koc University, Istanbul.

Beskrivning på svenska

De stora flyktingströmmarna i världen aktualiserar många frågor om migration och integration. Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter och en väl fungerande integrationspolitik har stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling.

Städer måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utför samhället utan tillgång till arbetsmarknaden, bostäder, sjukvård eller utbildning. I tider av stor migration sätts ofta en stor press på städer att leverera samhällstjänster så att flyktingars behov tillgodoses. Detta forskningsprogram bidrar med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i tre städer: Göteborg (Sverige), Adana (Turkiet) och Irbid (Jordanien). Urvalet av städer bygger på de olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i att hantera invandring samt den gemensamma erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2014.

Inom migrationsforskningen har frågor kring integration och segregation i ett urbant sammanhang fått alltmer ökad betydelse. Detta interdisciplinära program kommer att leverera högkvalitativa forskningsresultat som förbättrar svensk, turkisk och jordansk invandringspolitik och policy på stadsnivå. Programmet kommer att bidra med ny kunskap om förutsättningarna för att skapa inkluderande städer både på kort och långt sikt.

Forskningsprogrammet utvidgar och stärker kunskapen om integration och social sammanhållning i städerna, förbättrar jämförbarheten av insamlad data och ökar teoretisk kunskap om politisk styrning och social samanhållning kopplad till flyktingmigration.

Programmet ställer följande forskningsfrågor: På vilket sätt varierar integrationspolitiska och sociala institutioner för att hantera flyktinginvandring i de tre städerna? Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas tillgång till social välfärd? Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas integration och relationer till den inhemska befolkningen? För att besvara dessa frågor använder sig forskningsprogrammet av både kvantitativa (surveys, experiment) och kvalitativa metoder (elitintervjuer och intervjuer med flyktingar, policydokument, fokusgrupper samt etnografiska fältstudier).

Programmet är ett internationellt samarbetsprogram som samlar forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA. Centrum för Global Migration (CGM) vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är värd för programmet, i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD), vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Konst, Kommunikation och Kultur (K3), Malmö universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), det ledande migrationscentret i Turkiet. De deltagande forskarna i konsortiet kommer från olika forskningsdiscipliner (statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi) med olika metodologiska utgångspunkter (stora N-studier, experimentell forskning, elitundersökningar, etnografisk forskning och VR-teknik) och med stor erfarenhet av att arbeta i olika politiska kontexter (Syrien, Turkiet, Jordanien, Israel, Sverige).

Sammantaget ger forskningsprogrammet konsortiet möjlighet att bedriva och genomföra forskningsprojekt som tar sig an komplexa samhällsutmaningar som migration och integration. Konsortiets omfattande internationella och lokala nätverk möjliggör att sprida forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, t ex. politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer liksom kommunala verksamheter.

Senast uppdaterad av Ellen Albertsdottir