Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Presentation of Images and Comics for the Blind and Visually Impaired

Contact person: Jakob F. Dittmar
Responsible: Jakob F. Dittmar
Partner: Rainer F.V. Witte, MA; ehm. Blista Marburg
Funding: Malmö universitet
Timeframe: 2013-01-01 -- 2018-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication

The project looks into the potential and the restrictions of sequential pictorial storytelling that is accessible for blind readers. Special attention is given to the elements of comics' narratives and the technical background of tactile text and image representation. Basis for sequential pictorial information are in this case representations of images as tactile information.

Results so far suggest that due to the process of giving information in tactile comics, these present an extreme challenge for readers who have been born blind, while readers that have grown blind later in life seem able to refer the elements of spatially dispersed information (tactile images) to their memory of visual information. 

Beskrivning på svenska

Projektet undersöker vilken potential och vilka begränsningar sekventiellt bildberättande har för blinda läsare. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de olika bildelementen i seriernas narrativ, och överföringen till taktil text- och bildrepresentation. Sekventiellt bildberättande byggs upp av enstaka taktila bilder som sätts i följd till varandra. 

Information om färg och deras blandning, om kontraster och nyanser samt skuggningar, är svårt att koda till taktil information. Konsthistoriens utveckling av specifika sätt att beskriva och tolka bild i sammanhang, exempelvis indelning av bilder i bak-, mellan- och förgrund är svårtillgänglig för blinda och bygger helt på seende människors erfarenheter. Serier för blinda behöver därför berättas i ett bildspråk som är tillgängligt och relaterar till blindas tillgång till rumslig information, och representationer av verkligheten som är betydelsefullt i deras sammanhang, och inte överföringar av seendes sätt att representera omvärlden. 

Resultaten hittills tyder på att processen att avkoda berättelsens stegvisa utveckling till bildsekvenser i taktilt format innebär en extrem utmaning för läsare som är födda blinda, medan läsare som blivit blinda senare i livet verkar kunna relatera till elementen i de taktila bildernas rumsliga information utifrån sitt minne av visuell representation av tredimensionella rum.

Senast uppdaterad av Magnus Jando