Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Politicising uneven regional development: Towards socially responsible geographies

Contact person: Professor Kristina Grange and Chalmers
Co-workers: Lina Olsson
Funding: Formas
Timeframe: 2019-01-01 -- 2021-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Urban studies
This interdisciplinary research project brings together theories from human geography, planning and political science to scrutinize how uneven development is addressed and dealt with in Swedish regional policy and planning. While much of current research on regional development focuses on economic production, this research projects deals with political, democratic and socio-spatial aspects of regional development.
Sweden displays growing inter- and intraregional differences in income, education, health, job opportunities and welfare services. Against official anticipations, current regional policy, which emphasises regional competition, has not so yet curbed the on-going processes of uneven development. Complex institutional conditions, with different forms of regional bodies, pose additional layers of challenges. Preconditions for formulating spatial regional development strategies differ largely between Swedish regions. Mandates for implementing policy is however largely located to the local level, in the form of municipal decisions on land-use, and the national level, i.e. through infrastructure investments.
By carrying out comparative studies on the two regions Västra Götaland and Skåne, this research project scrutinizes how uneven intra-regional development is addressed and dealt with in Sweden. It contributes to provide with a better understanding of possibilities of curbing the trend towards increased regional disparities and is thus of high societal relevance.

Beskrivning på svenska

Detta tvärdisciplinära forskningsprojekt för samman teorier från kulturgeografi, statsvetenskap och planering för att undersöka hur ojämn geografisk utveckling adresseras och hanteras i svensk regionalpolitik och planering. Mycket av samtida regionforskning fokuserar ekonomisk produktivitet och konkurrens. Det här projektet riktar istället fokus mot politiska, demokratiska och socio-rumsliga aspekter av ojämn geografisk utveckling.

Ett skäl till att detta är viktigt är att Sverige uppvisar ökande regionala skillnader i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Samtidigt lokaliseras nationella investeringar till regioner och platser med störst tillväxtpotential. Detta tenderar att befästa en ojämn geografisk utveckling. Att Sverige har flera olika institutionella former för regionalt utvecklingsansvar komplicerar frågan ytterligare och gör att förutsättningarna för att skapa regionala utvecklingsstrategier varierar. Regionerna saknar också mandat för att implementera sina strategier då dessa återfinns på lokal nivå, genom det kommunala självstyret, och på nationell nivå, genom infrastrukturinvesteringar.

Mot denna bakgrund, och genom jämförande studier i Västra Götaland och Skåne, undersöks hur ojämn regional utveckling adresseras och hanteras i Sverige. Genom samverkan med regionala aktörer har projektet potential att bidra till att en bättre förståelse för hur utvecklingen mot ökande regionala skillnader kan vändas

Senast uppdaterad av Magnus Jando