Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Planering vis-a-vis fastighetsutveckling

Kontaktperson: Lina Olsson
Ansvarig: Lina Olsson
Finansiär: Formas
Tidsram: 2011-08-01 -- 2018-09-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Planering vis-a-vis fastighetsutveckling: en studie av den sociala, rumsliga och ideologiska innebörden av marknadsorienterad planering och produktion av urbana rum i Sverige

 

Sedan den senare delen av 1900-talet har marknadsorienterade diskurser och idéer on entreprenöriell utveckling haft stor inverkan på fysisk planering och produktion av stadens rum. Huvudidén i denna idéströmning, som i den internationella debatten beskrivits med begrepp som urban entreprenörialism, är att framgångsrik samhällelig utveckling bäst nås med strategier som möjliggör för städer att attrahera den privata sektorns investeringar. Ett vanligt argument är att det är nödvändigt att minimera statlig styrning och reglering i syfte att skapa ett större handlingsrum för marknaden. Det finns dock, som många forskare argumenterat, anledningar till att ifrågasätta huruvida den urbana entreprenörialismen verkligen inneburit en inskränkning av statlig styrning och reglering.

Den breda spridningen av marknadsorienterade diskurser inom offentlig fysisk planering visar snarare att det verkar vara accepterat det krävs offentliga investeringar för att skapa förutsättningar för den privata sektorns utveckling. Målet med det föreslagna forskningsprojektet är att analysera offentliga myndigheters roll i att skapa förutsättningar för den privata sektorns utveckling, dels genom planering, dels genom fastighetsutveckling. Dessa två strategier åberopar olika rumsliga maktlogiker och syftet med studien är att analysera strategiernas sociala, rumsliga och ideologiska implikationer. Analysen kommer att genomföras som fallstudier av Helsingborgs stad och Jönköpings kommun.

Description in English

Planning vis-a-vis Real Estate Development: a study of the social, spatial and ideological implications of market-oriented planning and production of urban space in Sweden

 

Since the latter quarter of the 20th century market-oriented discourses and lines of argumentation have had enormous influence on urban planning and production of space. The principal idea of this turn to 'urban entrepreneurialism' is that a prosperous societal development is best achieved through the implementation of strategies which enables cities and regions to attract private sector investments. A commonly proposed argument is that there is a need to minimize state intervention in order to give the market sufficient space to act. There are however, as some scholars argue, reasons to question whether urban entrepreneurialism imply more, rather than less, state intervention.

The wide spread of market-oriented discourses within urban and regional planning in fact suggests that there is an acceptance for the idea that governmental investments constitute a precondition for the private sector's development. The proposed study aims at analysing the role of governmental strategies, municipal strategies in particular, in providing spaces for private sector investments, on one hand by means of planning, on the other by means of public property development. These strategies apply to different logics of spatial power, and the aim of the study is to scrutinise their social, spatial and ideological implications. The analysis will be carried out as case studies, using the municipalities of Helsingborg and Jönköping as objects of study.

Senast uppdaterad av Magnus Jando