Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Kontaktperson: Christina Lindkvist Scholten
Ansvarig: Christina Lindkvist Scholten
Medarbetare: Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet, Lina Berglund Snodgrass och Blekinge tekniska högskola
Samarbetspartner: Hauschild Siegel Architecture, EC2B Mobility
Finansiär: Energimyndigheten
Tidsram: 2019-01-01 -- 2022-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Urbana testlab och piloter är metoder för att generera innovativa och energieffektiva lösningar. Här analyseras bostadshus som genom sin design ökar energieffektiviteten genom att skapa incitament för en förskjutning från bilism till hållbara persontransporter såsom cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet. Vi följer piloter för “cykelhus” för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom integrerade mobilitetslösningar (MaaS) och social hållbarhet. 

Projektet bidrar med ökad kunskap om (1) förutsättningarna för att piloter ska initieras, (2) hur resultaten ska växla upp och generera långsiktiga förändringar, där uppväxlingen också inkluderar att bostäderna (3) tillgängliggörs för alla grupper i samhället, inte enbart vissa segment. Forskningsprojektet kartlägger internationella erfarenheter och följer två privata aktörers arbete för att utveckla piloter i tre svenska kommuner, där vissa bostäder är i planeringsstadiet och vissa är färdigställda.

Description in English

Urban test labs and pilots are methods for generating innovative and energy efficient solutions. In this project, the design of residential buildings that increase energy efficiency by creating incentives for sustainable passenger transport such as bicycle, public transport and smart mobility, will be analysed. Two pilots will be followed: “biking dwelling” pilots, designed for increased usage of bicycles, and pilots for shared travelling through integrated mobility solutions (MaaS). 

The project contributes with increased knowledge of (1) the prerequisites for pilots to be initiated, (2) how the results can scale up and generate long-term changes, and where the scale up also includes (3) making the housing available to all groups in society and not just certain segments. The research project maps international experiences and follows two private actors' work in developing pilots in three Swedish municipalities, in which some dwellings are in the planning stage and some are completed.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando