Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Perspektiv på socialpedagogiska insatser i social yrkespraktik

Kontaktperson: Irena Dychawy Rosner
Ansvarig: Irena Dychawy Rosner
Medarbetare: Mats Högström
Samarbetspartner: NERA nätverk för socialpedagogik , Warszawa University, Klaipeda University Litauen
Finansiär: Pedagogiska medel
Tidsram: 2017-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Studien handlar om hur socialpedagogiska insatser gestaltas i arbete med socialt utsatta grupper. Syftet är att utveckla kunskap kring teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter som grund för professionellt socialpedagogiskt bemötande i socialt arbete. Projektet genomförs i samarbete med Nordiska pedagogiska nätverket NERA och utländska lärosäten så som Warszawa Universitet, Institution of Social Prevention and Resocialisation, och Universitetet i Klaipeda,  där institutionerna för socialt arbete har en långvarig tradition av ämnet och socialpedagogiskt socialt arbete.

Projektets teoretiska ramverk berör individens livsvärld och välfärdssystemet. Basen utgörs av socialkonstruktivism och salutogena utvecklingsinriktade angreppssätt inom omsorgsarbetets organisatoriska och resursmässiga ramar. Det finns behov av kartläggning av aktuell forskning och mer empirisk forskning behövs för att utveckla kunskap om ämnets praktiska handling i sociala interventioner.

Aktuella studier där ämnet belyses presenteras

Dychawy Rosner, I (2016). Challenges of migration for the social pedagogy in Swedish context. Papers of Social Pedagogy, 1(4): 6-16. http://pedagogikaspoleczna.edu.pl/pedagogika

Dychawy Rosner, I (2016). Family matters are not just domestic affairs: a perspective on social pedagogy in family social work. Papers of Social Pedagogy, 2 (5): 6-16. http://pedagogikaspoleczna.edu.pl/pedagogika

Dychawy Rosner, I., & Högström, M (2016). Socialpedagogik i arbete med äldre: Hur kan teoretiska utgångspunkter och socialgerontologiska begrepp tillämpas i socialt arbete. (In press).

Description in English

The study describes how social pedagogy inputs demonstrate themselves in work with socially vulnerable groups. The aim is to develop knowledge around theoretical, methodological and practical premises as a base for professional socio-pedagogical approach to social work. The project is a co-operation between the Nordic Pedagogic Network NERA, Institution of Social Prevention and Resocialisation at University of Warszawa, Poland and University of Klaipeda, Lithuania where institutions for social work have a long tradition of the subject as well as of socio-pedagogical social work.

The project’s theoretical frame touches on the individual’s life world and the welfare system. It is based on social constructivism and salutogenic progress oriented approach within care work’s resource and organisational scope. There is a need for mapping of the current state of research and a need of more empirical research in order to develop knowledge on subject’s practical conduct in social interventions.

Publications in English, in which the subject is highlighted

Dychawy Rosner, I (2016). Challenges of migration for the social pedagogy in Swedish context. Papers of Social Pedagogy, 1(4): 6-16. http://pedagogikaspoleczna.edu.pl/pedagogika

Dychawy Rosner, I (2016). Family matters are not just domestic affairs: a perspective on social pedagogy in family social work. Papers of Social Pedagogy, 2 (5): 6-16. http://pedagogikaspoleczna.edu.pl/pedagogika

Dychawy Rosner, I., & Högström, M (2016). Socialpedagogik i arbete med äldre: Hur kan teoretiska utgångspunkter och socialgerontologiska begrepp tillämpas i socialt arbete. (In press).

Senast uppdaterad av Magnus Jando