Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Performing Integration: Participatory Art & New Publics in Malmö

Kontaktperson: Erin E. Cory och PhD
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsram: 2019-01-01 -- 2021-12-01
Forskningsplattform: [Missing text /mah/research/platforms/rd for sv]
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Samhällsvetenskap

I den här studien utforskas deltagande konstnärliga praktiker som medel att förändra synen på integration i Sverige. Genom att undersöka två Malmö-baserade organisationer, som arbetar med kollaborativa uttrycksformer i en samtid präglad av hög grad av migration avses i projektet tillämpas teoretiska perspektiv kring estetik, performativitet och kulturell geografi och med hjälp av i huvudsak etnografiska metoder och angreppssätt svara på forskningsfrågorna: Hur kan offentliga rum avsedda för deltagande konstärliga praktiker bidra till att förändra samhälleliga diskurser och individuella upplevelser av integration? Vilka konstnärliga praktiker i synnerhet genererar dynamiska förändringar? Vilka nya former av offentligheter och allmänheter främträder genom dessa praktiker? De två organisationerna diskuteras i relation till varandra, till Malmö Stad och på ett övergripande plan till staten Sverige, för att kunna undersöka statens inblandning i civilsamhällets integrationsprojekt samt förstå samtida initiativ att problematisera den inblandningen på en nivå av deltagande konstnärliga praktiker och vardagsliv. Utöver det kan projektet bidra med kunskap på forskningsfält om migration, urbana studier samt ge förståelse för hur konstnärliga praktiker med multipla teoretiska perspektiv som ramverk kan betraktas utifrån statens eller människors med direkt erfarenhet om migration, men också utifrån medborgare som är födda och uppvuxna i Malmö.

Description in English

This study explores the role of participatory art spaces in changing ideas of integration in Sweden. Examining two Malmö organizations dedicated to collaborative expressive practice in the context of an era of unprecedented migration, the project deploys theories of aesthetics, performance, and cultural geography; and utilizes ethnomimetic research methods to address the following research questions: How do spaces dedicated to artistic collaboration contribute to changing popular notions and personal experiences of integration? Which artistic practices engender these changing dynamics? What sorts of new publics are generated by these practices and spaces? The study aims to place these organizations in relation to each other, to Malmö city, and to the Swedish state, in order to both track the state’s involvement in civil society integration projects, and to examine recent efforts to complicate that involvement at the level of collaborative practice and everyday life. Additionally, it adds to the extant literature on migration, urban studies, and expressive practice by including multiple, scaffolded perspectives: not only the perspectives of the state and people with migration experience, but also the perspectives of native Swedes living in Malmö.

Senast uppdaterad av Magnus Jando