Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

PROSENIOR - Riskbedömningar av och prevention avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos äldre som är registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert

Kontaktperson: Merita Neziraj
Ansvarig: Malin Axelsson
Medarbetare: Christine Kumlien, Peter Hellman och Magdalena Andersson (Malmö stad)
Samarbetspartner: Malmö stad
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2019-09-01 -- 2024-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin
Hemsida: http://www.mah.se/prosenior

Allt eftersom befolkning blir äldre ökar förekomsten av åldersrelaterade hälsorisker såsom fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa. Dessa kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Komplexa hälsoproblem bland sköra äldre som bor på särskilt boende ställer höga krav på vårdpersonalen. För att kunna minska vårdbehovet bland äldre och minska hälso- och sjukvårdskostnader till exempel krävs att vårdpersonalen arbetar förebyggande i omvårdnadsarbetet. Förebyggande vård innebär att skador undviks och bidrar till en säker och lika vård för alla äldre i behov av vård. Användning av kvalitetsregistret Senior Alert kan genera ökad kunskap i det förebyggande omvårdnadsarbetet och förbättra kvaliteten och jämlikheten av vården avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos äldre som bor på särskilt boende. 

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera en intervention för att minska riskerna avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa bland äldre personer som bor på särskilt boende i Malmö Stad och är registrerade i Senior Alert.

Description in English

As the population is aging, the prevalence of age-related health risks increases such as fall, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health. These health risks can lead to consequences in form of deteriorated health status, with reduced quality of life and increased risk of mortality, and for the society in terms of increased health care costs. Complex care needs among frail elderly living in nursing homes put high demands on health care personnel. In order to prevent health care need among elderly and decrease health care costs for instance, it requires that health care personnel work preventive in nursing care. Prevention in nursing care means avoiding damage and leading to a safe and equal care to elderly in need of health care services. Using the quality registry Senior Alert could generate increased knowledge in the preventive nursing care and improve quality and equality of nursing care regarding fall, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health among elderly living in nursing homes.

The overall aim is to develop, test and evaluate an intervention in order to decrease fall, pressure ulcers, malnutrition and poor oral health among elderly living in nursing homes in Malmö and are registered in the quality registry Senior Alert. 

Senast uppdaterad av Hanna Svederborn