Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Oral health related quality of life, temporomandibular disorders, malocclusions and oral treatment needs in preterm born Swedish children and adolescents.

Contact person: Susanne Brogårdh-Roth
Responsible: Susanne Brogårdh-Roth
Co-workers: Ewa Carin Ekberg, Kristina Hellén-Halme, LiseLotte Paulsson, Karin Ridell, Pernilla Larsson Gran. Ing-Marie Nilsson. Johanna Månsson, Karin Ridell and Lubna Alward
Partner: Pernilla Larsson Gran, Centrum för Oral Rehabilitering, Folktandvården Östergötland. Ing-Marie Nilsson Centrum for Oral Rehabilitering, Folktandvården Norrköping. Johanna Månsson, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.
Funding: Malmö universitet. Patentmedelsfonden
Timeframe: 2017-08-01 -- 2020-08-30
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

Children born 3 to 4 months prematurely constitute a new group of patients for the dental team. From birth through adolescence complications related to premature birth could be found considering medical, cognitive and motor functional. The knowledge of medical and odontological consequences of preterm birth in adulthood is less understood.

To date studies have shown that prematurely born children do well on a whole, but some of them may need extra attendance. The problems could be behaviour difficulties but also disturbances in tooth development as smaller teeth, delay in tooth maturation and more enamel defects, especially the very and extremely preterm born. They could also have more malocclusions and greater need for orthodontic treatment.

Concerns of the long-term wellbeing of the preterm child and family have been expressed since this group of children has compromised health status with lifelong consequences for health, growth and development. Today, several studies have examined health-related quality of life to evaluate long-term physical, emotional and social functioning after preterm birth, however, with contradictory results.

Regarding oral health-related quality of life there are no studies available in preterm born individuals. There is also limited knowledge concerning aspects expressed as problems with eating due to pain from teeth or tempomandibular disorders (TMD) and malocclusions and orthodontic treatment need in adolescents born preterm.

For the dental profession and dental health planners, information about the preterm child and adolescent in dentistry is most important to ensure this group of patients a good oral health also in adulthood, including oral health related quality of life.

Beskrivning på svenska

Allt fler för tidigt födda barn överlever tack vare en alltmer utvecklad och framgångsrik intensivvård. Tandvården möter därmed en ny grupp barn som är födda 3 till 4 månader för tidigt. För tidig födsel kan ge hälsoproblem, kognitiva och motoriska svårigheter. Det finns idag kunskap om konsekvenser under småbarnsåren och uppväxtperioden men betydligt mindre kunskap om vad som händer i vuxen ålder.

De för tidigt födda barnen är en grupp överlevare där en del barn och ungdomar under hela sin uppväxt kommer att ha speciella behov. Det är angeläget att dessa barn och ungdomar också uppmärksammas i tandvårdssammanhang. För tidig födsel bör ses ur ett holistiskt perspektiv där den orala hälsan är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Det finns ett begränsat antal studier som utvärderat hur för tidigt födda barn klarar sin tandvård och hur deras orala hälsa och behandlingsbehov ser ut. Hittills har studier i tandvården visat att för tidigt födda barn klarar sig väl men framförallt de mycket och extremt för tidigt födda barnen kan behöva uppmärksammas. Dels kan det förekomma problem av psykologisk art och dels avvikelser i tandutveckling såsom mindre tandstorlek, förseningar i tandmognad och ökad förekomst av emaljstörningar. De för tidigt födda barnen kan även ha fler bettavvikelser och ökat behov av tandreglering.

Kunskapen om hur för tidigt födda barn upplever sin allmänna livskvalitet är begränsad men högst intressant då gruppen har större risk för livslånga problem med hälsa, tillväxt och utveckling. Det finns till vår kännedom inga studier gällande munhälsorelaterad livskvalitet hos för tidigt födda, vidare begränsad kunskap om funktionsstörningar i käksystemet (temporomandibular disorders, TMD) och även ortodontiskt behandlingsbehov i tonåren. Forskningen inom området är av betydelse så att gruppen för tidigt födda kan försäkra sig om en god oral hälsa i vuxenlivet, inkluderat munhälsorelaterad livskvalitet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando