Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Blurred situations; young people’s reasoning on conflictual sexual boundaries

Contact person: Charlotta Holmström
Responsible: Charlotta Holmström
Co-workers: Lars Plantin
Funding: FORTE
Timeframe: 2016-01-01 -- 2019-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Samhällsvetenskap

The aim of the project is to investigate how young people reason about sexual boundaries in sexual situations, specifically focusing on sexual consent in situations perceived as blurred or problematic. The question of consensual sex has recently been brought to the fore in Sweden via some much-debated legal cases in which young men have been acquitted of rape.

In this study we intend to bring a more in-depth understanding to cases like these by focusing on how young women and men reason about sexual consent in blurred sexual situations. Our point of departure is that there is a sliding scale in young people's interpretations and definitions of sexual situations and sexual consent, and we argue that today's young men and women are influenced by a range of different and sometimes contradictory norms concerning sexuality. They are situated in a state of tension between norms that restrict sexual agency on the one hand, and that allow individual sexual expression on the other.

The project intends to elucidate how young people cope with this state of tension: How are blurred situations conceptualised? To what extent do perceptions concerning blurred sexual situations and sexual boundaries differ in relation to context and structural factors? We will collect material via focus group interviews in which the informants will discuss and interpret legal cases containing problematic sexual situations in which sexual boundaries have been overstepped. In our analysis, we will interpret the informants' accounts in relation to gender, class, ethnicity and sexuality. Data will be collected via 8 single-gender focus groups with young people aged 18-19 years. We consider the knowledge developed through the study to be relevant for both youth workers and legal professionals in assessing and understanding young people's sexual norms and behaviour. Since young people's sexual norms have an explicit impact on their sexual health, we also consider the project relevant for sexual educators, social workers, psychologists, health care practitioners and teachers.

Beskrivning på svenska

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur unga människor resonerar kring gränsdragningar i sexuella situationer, med specifikt fokus på samtycke i situationer som kan uppfattas som problematiska och svårtolkade. Frågan om sexuellt samtycke har på senare tid uppmärksammats och debatterats i Sverige i samband med att antal rättsfall gällande problematiska sexuella situationer, där unga män åtalats för våldtäkt.

I denna studie avser vi skapa en fördjupad förståelse för sådana typer av situationer och fall, genom att fokusera på hur unga kvinnor och män resonerar om sexuella gränsdragningar och samtycke i otydliga och problematiska sexuella situationer. Vår tanke är att det finns en glidande skala med hänsyn till hur personer uppfattar, tolkar och definierar sexuella situationer och sexuellt samtycke och att detta kan förstås mot bakgrund av att ungdomar idag ofta växer upp med motstridiga normsystem kring sexualitet. Å ena sidan förmedlas normer gällande individuell sexuell handlingsfrihet och studier visar att ungdomar idag har fler sexpartners och uppvisar en bredare sexuell handlingsrepertoar än tidigare. Å andra sidan existerar mängder av parallella normsystem som reglerar unga människors sexuella handlingsmönster, kopplade exempelvis till föreställningar om kön, ålder och heder. Unga människor befinner sig med andra ord i ett spänningsfält där normer kring deras sexuella handlingsutrymmen ibland står i strid med varandra.

Studien har för avsikt att belysa hur ungdomar orienterar sig på detta spänningsfält: Hur görs problematiska och svårtolkade sexuella situationer begripliga? I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar om sexuella gränsdragningar och sexuellt samtycke åt i förhållande till kontext, och strukturella förhållanden? Studien baseras på 8 fokusgruppsintervjuer med unga människor mellan 18 och 19 år. Fokusgrupperna kommer att vara könsuppdelade men åldersblandade. Vi eftersträvar ett heterogent urval med avseende på kön, sexualitet, etnicitet och social bakgrund. Vår avsikt är att skapa fördjupad kunskap om unga människors uppfattningar om sexuella gränsdragningar, och därigenom bidra med insikter relevanta för juridiska bedömningar, sex-och samlevnadsundervisning samt för personal som möter ungdomar inom exempelvis rättsväsendet, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst.

Senast uppdaterad av Magnus Jando