Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Öckerömetoden: En experimentell utvärdering

Kontaktperson: Björn Johnson och Robert Svensson
Ansvarig: Björn Johnson och Robert Svensson
Samarbetspartner: Öckerö kommun
Finansiär: Länsstyrelsen i Skåne
Tidsram: 2016-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi, Institutionen för socialt arbete
Hemsida: http://www.mah.se/ockeroprojektet

Alkoholkonsumtion bland skolungdomar, i synnerhet berusningsdrickande, är ett riskfyllt beteende som är kopplat till en mängd olika potentiella negativa konsekvenser, däribland risk för olycksfall, hälsorelaterade problem, brottslighet och andra normbrytande beteenden. Risken för att senare i livet utveckla missbruk eller beroendeproblem är påtagligt större för personer som haft en tidig alkoholdebut. Ungdomar som bjuds att smaka alkohol av vuxna löper högre risk att utveckla riskabla alkoholvanor senare under skolåren än de som inte bjuds. Mot denna bakgrund är det viktigt att tidigt sätta in effektiva förebyggande åtgärder för att minska användningen av alkohol och andra droger bland skolungdomar.

Öckerömetoden är en etablerad drogförebyggande metod som hittills används i ett drygt tiotal svenska kommuner. Metoden har visat goda resultat i hemkommunen och lovande resultat även i merparten av de övriga kommuner som börjat arbeta med metoden de senaste åren, enligt en pilotstudie.

Syftet med detta projekt är att genomföra en vetenskaplig utvärdering av Öckerömetoden under tre år, 2017-2019.  För att avgöra vilka eventuella effekter metoden har är det viktigt att ha en experimentell utvärderingsdesign, med experiment- och kontrollgrupp. Utvärderingen är designad som ett s.k. kvasiexperiment, med experimentgrupp och kontrollgrupp. Projektet genomförs i högstadieskolor i åtta mindre skånska kommuner. Flera olika utfallsmått kommer att studeras: alkoholkonsumtion (andel som dricker, andel som berusar sig, andel som intensivkonsumerar), tobaksrökning, narkotikakonsumtion samt föräldrars attityder till alkohol och tobak.

Senast uppdaterad av Magnus Jando