Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyttan med allmännyttan – i praktiken

Kontaktperson: Martin Grander
Ansvarig: Martin Grander
Medarbetare: Tapio Salonen
Samarbetspartner: MKB Fastighets AB, Förvaltnings AB Framtiden
Finansiär: MKB Fastighets AB, Förvaltnings AB Framtiden
Tidsram: 2018-03-01 -- 2023-02-28
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Forskningsprogrammet Nyttan med allmännyttan i praktiken syftar till att med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat studera och analysera allmännyttans handlingsutrymme, strategier och praktiker för att skapa mer jämlika levnadsvillkor och tillväxt i Göteborg och Malmö. Forskningsprogrammet belyser främst sammanhängande strategier och praktiker gällande bostadsförsörjning och samhällsansvar i de två allmännyttiga bolagen. Programmet kan emellertid också omfatta följe- och aktionsforskning kring enskilda satsningar.

Följande forskningsfrågor understödjer det övergripande syftet:

  • Vilket uppdrag och handlingsutrymme har allmännyttan gällande att bidra till bostadsförsörjning och samhällsansvar i de två städerna?
  • Hur avspeglas uppdraget och handlingsutrymmet i strategier och praktiker och vilka resultat får det i termer av bostadsförsörjning och samhällsansvar i de två städerna?
  • Vilken betydelse har företagen för en väl fungerande bostadsförsörjning och samhällsansvar och i förlängningen en mer jämlik utveckling av levnadsvillkor och tillväxt i de två städerna?

Forskningsprogrammet bygger vidare på de tre nivåer av allmännyttans samhällsansvar som identifierades i projektet Nyttan med allmännyttan: hyresgästnivå, områdesutvecklingsnivå samt stadsutvecklingsnivå. Programmet kretsar vidare kring allmännyttans tre lagstadgade uppdrag: Att främja bostadsförsörjningen, att förvalta hyresfastigheter och att erbjuda möjlighet till boendeinflytande

Forskningsprogrammet baseras på en nödvändigt bred variation av metoder i olika delstudier. Dokumentstudier, insamling av statistiskt material från bostadsföretagen, SCB och andra myndigheter, intervjustudier och enkätstudier blir givna traditionella inslag. Men programmet kan också komma att inbegripa mer interaktiva inslag såsom forskningscirklar och deltagandepaneler där praktiker i bostadsföretagen och andra intressenter blir aktiva i kunskapsproduktionen. Delprojekt genomförs av enskilda forskare eller grupper av forskare. Flera delstudier kan också lämpa sig som avgränsade doktorandprojekt.

Description in English

The research programme The Benefit of Public Housing – In practice aims at studying and analyzing public housing companies’ room for manouvre, their strategies and practices in order to create more equal living conditions and growth in Gothenburg and Malmö.

The programme primarily highlights coherent strategies and practices of housing and social responsibility in the public housing companies in the two cities. However, the program may also include on-going research and action research on specific projects initiatives. The research will gather both senior researchers and PhD students and utilize a wide range of methods.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando