Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyanlända ungdomars möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång

Kontaktperson: Laid Bouakaz
Ansvarig: Laid Bouakaz
Medarbetare: Nihad Bunar och Mats Trondman
Finansiär: VR
Tidsram: 2017-09-01 -- 2020-09-01
Forskningsprogram: Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle

I fokus för projektet står nyanlända ungdomar i familj, nyligen invandrade till Sverige ochsom saknar kunskaper i svenska språket (Bunar 2010), i grundskolans tre sista år. Projektetämnar undersöka, för det första, hur en uppsättning villkor i och utanför skolan påverkarungdomarnas möjligheter till skolframgång och inkludering och, för det andra, hurungdomarna själva förstår och hanterar dessa villkor i sin vardag. Med villkor inom skolanavser vi framförallt organisatoriska (valet av mottagningssystem), sociala (relationer) ochsymboliska (föreställningar och representationer) strukturer för deras lärande. Med villkorutanför skolan avser vi relationsmönster i familjen, graden av det lokala samhälletsengagemang i flyktingmottagandet och integration och ungdomarnas sociala och symboliskapositionering i det lokala samhällets liv. Skolframgång uppfattar vi som att eleverna uppnårbehörighet till nationella gymnasieprogram. Inkluderingen innebär i sammanhanget att denyanlända eleverna formellt (valet av mottagningsorganisation och dess upplägg) ochinformellt (erkännande och nätverk) får tillträde till skolans pedagogiska, sociala ochdemokratiska arenor (Nilholm & Göransson 2013) på lika verkande villkor som andra elever.

Description in English

The focus of the study is mainly newly arrived young people attending their three last years in elementary school and their families, recently immigrated to Sweden that who lack knowledge of the Swedish language (Bunar 2010). The project intends firstly, to investigate how a set of conditions in and outside the school affects young people's opportunities for schooling and inclusion. Secondly, how young people themselves understand and handle these conditions in their everyday lives. With conditions within the school we mainly refer to organizational (the choice of reception system), social (relations) and symbolic (representations and structures) for their learning. With terms outside the school we relate to relationships patterns in the family, the degree of local society involvment in refugee reception and integration and the social and symbolic of young people positioning in the life of the local community. We see school success as the pupils achieving qualifications for national upper secoandry programs. The inclusion in the context means that they newly arrived pupils formally (the choice of reception organization and its structure) and Informal (recognition and networking) will have access to the school's educational, social and social sciences democratic arenas (Nilholm & Göransson 2013) on equally effective terms as other students.


Bouakaz, L. (2018). Att anta utmaningen i den mångkulturell skola. I: Tore Otterup Gilda Kästen-Ebeling (red). En god fortsättning- Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Bouakaz, L. (2018). Föräldraengagemang i mångkulturella kontexter. I Tore Otterup Gilda Kästen-Ebeling (red). En god fortsättning- Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar internationella tidskrifter

Work on progress

Bouakaz, L (2019). Parents’ school choice: Lessons from complementary schools in Malmö. Sweden. Journal of School Choice International Research and Reform. To be published.  

Bouakaz, L (2019). Newly arrived Syrian students: From being, students to becoming newly arrived students. Journal of intercultural education. to be published.  

Senast uppdaterad av Carolin Lind