Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nurses over the bridge

Contact person: Irena Dychawy Rosner
Responsible: Irena Dychawy Rosner
Co-workers: Ingela Sjöblom and Lisbeth Vinberg Engel internationell koordinator Professionshögskolan Metropol Köpenhamn
Partner: Region Skåne, Region Själland, Professionshögskolan Metropol Köpenhamn
Funding: European Union Regionfond - Interreg IV A
Timeframe: 2012-11-01 -- 2014-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/Faculty-of-Health-and-Society/Cooperation/Oresund-Project-Nursing-Programme/

A unique and specific type of social movement in regards to employment mobility, among other things, has been observed in the Oresund Region. The region is steadily being integrated and not least due to the 20 000 people that commute daily to an education programme or work place in either Sweden or Denmark. The need to strengthen this kind of day-to-day integration and to eliminate obstacles for the border crossing mobility of students and workers have been noted and respected in visionary work and political policies of both countries. This study has its starting point in this particular ongoing integration process as well as in the quest for sustainable development and increased mobility in the Oresund Region.

Question formulations of investigation are:

- How can arenas for information exchange regarding education and labour mobility be created by education coordinators together with special advisers from working life and experts from various health care providers to improve labour mobility and student exchange across the strait of Öresund?

- What effects will be noted upon termination of the pilot projects?

- How are processes of culturalization noted and respected, and how are they being interrelated to the practice/praxis to which the students are encountered in Sweden and Denmark?

Beskrivning på svenska

En specifik typ av social rörelse gällande arbetsmobiliteten har under sista decenniet uppmärksammats i Öresundsregionen. Regionen håller på att integreras genom bland annat 20 000 pendlare dagligen till utbildning och arbetsplatser på båda sidor av sundet. Det har i visioner och politiska beslut nationellt och regionallt uppmärksammats ett behov av att stärka vardagsintegrationen och undanröja hinder för studie- och arbetsmobilitet över gränserna.

Den aktuella studien tar sitt avstamp i pågående integreringsprocessen, strävan för hållbar utveckling och växande arbetsmobilitet i Öresundsregionen.

Frågeområden som undersöks är

- Hur kan arenor för information gällande studie- och arbetsmobilitet skapas av utbildningsanordnaren gemensamt med sakkunniga från arbetslivet för att främja arbetsmobilitet och studentutbyte över Sundet?

- Vilka effekter uppmärksammas efter pilotverksamheter?

- Hur noteras kulturaliseringsprocesser och hur relateras dessa till den praktik som studenten möter i Sverige och Danmark?

Artikel: Sjuksköterskor över bron

Artikel: Sjuksköterskestudenter tar vara på det goda

eu_interreg

Senast uppdaterad av Magnus Jando