Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen

Kontaktperson: Guy Baeten
Ansvarig: Erik Jönsson Lunds universitet
Medarbetare: Carina Listerborn, Erik Jönsson, Lunds universitet, projektledare, Johan Pries, Lunds universitet, Mattias Qviström, Sveriges lantbruksuniversitet, Burcu Yigit Turan och Sveriges lantbruksuniversitet
Finansiär: Formas
Tidsram: 2018-09-01 -- 2021-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

I detta projekt för vi samman forskare från fyra discipliner på tre universitet för att studera hur social hållbarhet formuleras inom ramen för Norra Sorgenfris omvandling. I detta industriområde nära centrala Malmö är visionen att skapa ett bostadsområde där attraktiva, säkra, offentliga rum både höjer livskvalitén i området och bidrar till att främja mobiliteten mellan Malmös fattiga förorter och innerstan.

I analysen av detta försök att skapa ett område som bygger samman en segregerad stad fokuserar vi på det arbete som social hållbarhet - ett levande koncept utan klart preciserad mening - gör. Genom att fokusera på hur planeringen hanterar områdets industriella historia som en resurs och källa till problem, på hur framtidsvisioner uttrycks i planer och på upplevelserna hos de som nu flyttar till Norra Sorgenfri utforskar vi social hållbarhets möjliga roller och effekter. Projektets samhällsnytta ligger å ena sidan i hur vi kan ge feedback till planerare involverade i Norra Sorgenfris omvandling medan det fortfarande finns möjligheter att förändra huvudstrategier - och inspirera de som funderar på frågor kring social hållbarhet i stort. Å andra sidan är projektet samtidigt samhällsnyttigt i hur den grupp av akademiker, planerare, beslutsfattare, boende och civilsamhällesföreträdare som vi för samman kan sporra den sorts pågående diskussion som krävs för att social hållbarhet ska vara ett progressivt planeringspolitiskt mål.

Description in English

In this project we bring together researchers from four disciplines at three universities to study how social sustainability takes shape through the redevelopment of Norra Sorgenfri. In this industrial area close to Malmö’s city centre, the vision is to create a residential neighbourhood where attractive and safe public spaces should both enhance life within the area, and contribute to enhancing mobility between Malmö’s deprived peripheries and the

inner city. In scrutinising this attempt to create a neighbourhood that should mend a segregated city we focus on what work social sustainability – a living concept bereft of fixed meaning - does. Through centring on how planning addresses the area’s industrial legacy as resource and source of problems, how plans articulate future visions, and the experiences of those now moving to Norra Sorgenfri, we explore social sustainability's possible roles and effects. The project is of societal value in two ways. First, new knowledge about social sustainability should provide feedback to planners involved in Norra Sorgenfri’s renewal at a time when core strategies can still be reoriented, and inspire those thinking about social sustainability elsewhere. Second, drawing together a group of academic and extra-academic actors (planners, policy-makers, inhabitants of Norra Sorgenfri, civil society organisations, etc.) should spur the kind of continued discussion required for social sustainability to be a progressive planning goal.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando