Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Kontaktperson: Maria Norstedt
Ansvarig: Maria Norstedt
Medarbetare: Per Germundsson och Jonas Olofsson
Finansiär: Forte
Tidsram: 2019-04-01 -- 2023-03-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga fortsätter stå långt ifrån arbetsmarknaden i Sverige, vilket medför social och ekonomisk utsatthet för gruppen. Egenföretagande kan, förutom empowerment och självförverkligande, erbjuda en flexibilitet som möjliggör för försörjning och etablering på den ordinarie arbetsmarknaden för denna grupp. Samtidigt innebär egenföretagande höga krav och risker. Därutöver har internationella studier identifierat en rad barriärer som möter personer med funktionsnedsättning när de önskar starta och driva eget företag. Det saknas dock aktuell kunskap om hur situationen ser ut i den svenska kontexten.

Syftet med projektet är att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

För att förstå etableringsmotiv och erfarenheter av förutsättningar för att starta eget företag, intervjuas dels personer som försökt starta eget företag men som inte har lyckats, dels egenföretagare med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Intervjuer görs med representanter från olika organisationerna för att utforska institutionella processer, det vill säga praktiker, texter och diskurser som personerna med funktionsnedsättning möter när de försöker starta eget eller som egenföretagare. Därutöver samlas dokument och statistik in som berör ideologier, motivbilder och diskurser om entreprenörskap och egenföretagande i den svenska kontexten och på EU-nivå men med fokus på Sverige då ett teoretiskt antagande i projektet är att sådana diskurser inverkar på förutsättningarna för egenföretagande. 

Projektet bidrar med ny och fördjupad kunskap om personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och om egenföretagande – kunskap som är betydelsefull vid interventioner för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för denna grupp.

Description in English

Persons with disabilities that entail reduced work capacity remain one of the groups that is farthest from the Swedish labor market. This entails social and economic vulnerability for the group. For people with disability that entail a reduced capacity for work, self-employment can offer, in addition to empowerment and self-realization, the kind of flexibility that makes it possible for them to make a living and establish themselves in the ordinary labor market. However, international studies have identified how this is a group that meets with a number of hindering factors if they want to run their own businesses. Corresponding knowledge, in the Swedish context, about the motivation to start one's own company is lacking for the group of people with disabilities that involves reduced work capacity.

To understand motives and factors that influence the conditions for business ownership by people with disabilities that entails reduced work capacity, interviews are conducted with: persons with disabilities who are self-employed and, persons with disabilities who have experience of having tried but not succeeded in starting their own businesses. Interviews are also conducted with representatives from organisations that people with disabilities meet when they are about to start their own companies or with whom they still have contact. The purpose of these interviews is to explicate institutional processes, that is, practices, texts, and discourses of the actors and organisations. The researchers will also gather documents and statistics related to ideologies, motives, and discourses on entrepreneurship and self-employment since a theoretical standpoint is that such texts influence the conditions for business ownership.

The project contributes with new and deepened knowledge of people with disabilities that entail a reduced work ability – knowledge that is important in interventions to increase the participation in the labor market for people with disabilities in Sweden. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando