Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Militarization 2.0: Militarization´s social media footprint through a gendered lens

Contact person: Susan Jackson
Funding: Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Timeframe: 2012-10-01 -- 2016-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies
Subject: Samhällsvetenskap

As part of Vetenskapsrådet's Digitized Society - Past, Present and Future framework grants, the Militarization 2.0 project brings together national and international expertise in International Relations (IR) and the study of new media to focus on when and how new media, in particular the new social media of "Web 2.0," is militarized and with what effect on society and our understanding of ourselves as individual citizens.

International Relations (IR) and new media studies are for the most part isolated from each other. This lack of integration is a serious research gap and leaves us unable to comprehend how new media affects the conditions for global politics. Overall, IR as a discipline has little curiosity, and thus limited knowledge, about the importance of social media in general and in particular regarding militarization. Although there is a growing body of literature on the impact of social media on politics, such as the social and political movements in different contexts, the majority of these studies are outside IR as a research field, and few touch on the importance of gender on new (social) media.

Since national security usually is defined as military security, militarization becomes a central feature of International Relations. A key assumption underlying militarization is that militarization is good, natural and necessary. It is this assumption that allows people to participate uncritically without questioning militarization. Militarization is inherently gendered, in part because the process promotes the military, a hegemonic masculine institution, and its perceived needs as valuable and normal. This type of assigned value is part of the hierarchy of gender power relations that assigns positive perceptions to that which is assigned masculinity.

The existence of the arms and military services industry, which is often taken for granted, is generally either ignored or encouraged and is constructed as good, natural and necessary. When the arms industry or its supporters post user generated content that glorifies masculine ideals on various Internet forums, for instance in the form of promotional materials and in military video games, they send signals at the same time on the characteristics and values that should be privileged. These signals are part of the broader gender discourse. Users of social media are thus part of the militarization because they can help to maintain the assumption of the arms industry as good, natural and necessary with the help of images and language that value military, masculine principles.

In this study, we will expose the gendered valuing of both militarization and new social media to contribute to our understanding of the importance of gender and social media for IR as a field of research. By focusing on arms-producing companies, private military and security companies and the producers of "military entertainment" this project is designed to enable the exchange of expertise and knowledge, and develop detailed analyses of these companies' operations and their social impact through a common framework of content and discourse analysis of both production and reception (i.e., of both militarized content and answers to how content is captured in social media).

Through a variety of analyses, we problematize the study of the arms and military services industry and military videogame industry , the role of gender, how social media can perpetuate militaristic values and social media's contribution to these values. On this basis, the project focuses on examining representations of these militarized industries in the form of images and language used by the producers and recipients of social media.

Beskrivning på svenska

Forskningsfältet för ny media och internationella relationer (IR) är i stort sett helt separerade från varandra. Denna brist på integrering utgör en allvarlig forskningslucka och lämnar oss oförstående inför hur nya medier påverkar förhållanden till global politik. Sammantaget visar IR som disciplin lite nyfikenhet och därmed begränsad kunskap om betydelsen av sociala medier i allmänhet och i synnerhet gällande militarisering. Även om det finns en växande mängd litteratur om effekterna av sociala medier på politik, till exempel på sociala och politiska rörelser i olika sammanhang, ligger majoriteten av dessa studier utanför IR som forskningsfält, och få berör betydelsen av genus gällande nya (sociala) medier. Syftet med denna studie är att föra samman ny media och feministisk IR genom att fokusera på hur och när ny media, i form av de sociala medierna "Web 2,0", är militariserad samt vilken påverkan det har på samhället och för vår förståelse av oss själva som enskilda medborgare.

Eftersom nationell säkerhet vanligtvis definieras som militär säkerhet blir militarisering ett centralt inslag för internationella relationer. Ett viktigt antagande som ligger till grund för militarisering är att militarisering är good, natural and necessary dvs. bra, naturligt och nödvändigt. Det är detta antagande som tillåter människor att delta okritiskt utan att ifrågasätta militarisering. Militarisering är i sig könsrelaterat i och med att processen främjar det militära, en hegemoniskt maskulin institution, och dess upplevda behov som värdefullt och normalt. Denna typ av tilldelat värde är en del av den hierarki som könsmaktsordningen utgör och som tilldelar det som uppfattas som manligt positiva värden.

Vapenindustrins existens, vilken ofta är tagen för givet, ignorerad eller uppmuntrad, konstrueras som bra, naturlig och nödvändig vilket också återspeglar dikotomin manligt och kvinnligt. När vapenindustrin eller dess förespråkare lägger upp användargenererat innehåll som förhärligar maskulina ideal på olika internetforum, i form av reklammaterial och inom militära videospel, sänder de samtidigt signaler om vilka värden som bör värderas högre. Dessa signaler utgör en del av den bredare genusdiskursen. Användare av sociala medier är således en del av militariseringen eftersom de kan bidra till att upprätthålla antagandet om vapenindustrin som bra, naturligt och nödvändigt med hjälp av bilder och språk som värdesätter militära, maskulina principer.

I denna studie undersöker vi hur dessa dikotomier är närvarande och tar sig i uttryck inom både militarisering och nya sociala medier för att bidra till vår förståelse om vikten av genus och sociala medier för IR som forskningsfält. Genom att fokusera på vapenproducerande företag, privata militära företag och säkerhetsföretag samt producenter av "militär underhållning" syftar det här projektet till att möjliggöra utbyte av expertis och kunskap samt utveckla noggrann analys av sådana bolags verksamhet och deras sociala effekter genom en gemensam ram av innehåll och diskursanalys av både produktion och reception (dvs. av både militariserade innehåll och svaren till hur innehållet fångas i en rad sociala medier).

Projektet fokuserar på de kategorier av sociala medier som ger faktiska representationer av vapenindustrin i icke-virtuella världar samt virtuella världar i form av spel. Utifrån en diskursanalys problematiserar denna studie vapenindustrins könsrelaterade roll samt hur sociala medier kan vidmakthålla militaristiska värderingar och sociala mediers bidrag till dessa värden. Med denna utgångspunkt fokuserar denna studie på att undersöker representationer av vapenindustrin i form av bilder och språk som används av tillverkare och mottagare av social media. Förutom en analys av innehåll och diskurs, bidrar detta projekt till att identifiera och kategorisera användare av sociala medier samt vilken typ av innehåll de genererar.


Senast uppdaterad av Magnus Jando