Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Kontaktperson: Lina Olsson
Ansvarig: Lina Olsson
Medarbetare: Helena Bohman
Samarbetspartner: K2
Finansiär: K2
Tidsram: 2018-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Utbyggnaden av hållbara och effektiva kollektivtrafiksystem utgör en stor utmaning för beslutsfattare världen över idag. Begränsade offentliga resurser i kombination med höga investeringskostnader har gett upphov till nya finansieringsmodeller. Markvärdeöverföring är en finansieringsmodell som under senare tid framställts som lovande. Markvärdeöverföring innebär att en del av den värdeökning som sker i mark och fastigheter, exempelvis bostäder och kontor, till följd av att kollektivtrafiksystemet byggs ut används för att finansiera delar av utbyggnaden. 

Eftersom tillämpningen av denna finansieringsmodell förväntas leda till högre bebyggelsetäthet i närheten av kollektivtrafiknoder, betraktas den även kunna bidra till att skapa en mer hållbar stadsstruktur och effektiva kollektivtrafiksystem. Syftet med forskningsprojektet är att skapa ny kunskap om hur markvärdefinansiering av kollektivtrafikinfrastruktur tillämpas och hur finansieringsmodellen påverkar möjligheterna att skapa hållbar stadsutveckling och effektiva kollektivtrafiksystem.
 
I forskningsprojektet studeras två fall där modellen används. Det ena fallet är utbyggnaden av den nya spårvägen i Lund och det andra fallet är utvidgningen av Stockholms tunnelbana till Nacka (den blå linjen). Den nya kunskap som forskningsprojektet generera bidrar till att ge forskare såväl som medborgare, beslutsfattare och praktiker, exempelvis planerare, exploatörer och kollektivtrafikhuvudmän, bättre förståelse för finansieringsmodellens användning och konsekvenser.

Description in English

The purpose of this research project is to generate new knowledge on the conditions and consequences of applying land value capture (LVC) as a model for part funding public transit infrastructure in Sweden. While international research indicates both potentials and risks with LVC, research on LVC in the Swedish context is currently very limited.

This research project seeks to 1) analyze and discuss the political, institutional and legal conditions for applying land value capture in Sweden, 2) identify and investigate problems and challenges associated with the actual application of LVC in Sweden, and 3) based on the result of the theoretical discussions and the empirical inquiries discuss how LVC can affect the possibilities of generating sustainable urban development as well as efficient public transit systems.

The research project is carried out in two parts. The first looks into the political, institutional and legal conditions for applying LVC to finance public transit infrastructure in Sweden in relation to international debates and research on the topic. The second part analyses two cases where LVC is applied: the establishment of a new tramline in Lund and the extension of Stockholm underground to Nacka. The new knowledge generated in this research project contributes to give both researchers and practitioners a better understanding of the conditions, possibilities and problems associated with the application of part funding public transit infrastructure through LVC.

Senast uppdaterad av Ellen Albertsdottir