Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Understanding local media actors participatory innovation practices

Contact person: Pernilla Severson
Responsible: Pernilla Severson
Funding: EU
Timeframe: 2009-08-03 -- 2010-12-31
Research profile: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://medea.mah.se/2010/03/participatory-innovation-practices/

Understanding local media actors participatory innovation practices.

The general purpose of the project is to understand local media actors participatory innovation practices. Of specific importance is: what kind of interests in and motives for co-production activities exist and why and how is that relevant for Living Lab-projects? One part of the project is about concept exploration. How is it possible to understand the meaning of participatory innovation practices? Another part of the project is to deal with direction-finding activities. What kind of participatory innovation activities are desirable and what is needed for these activities to take place. This means studying following aspects:

- Local innovation infrastructure

- Daily work practices

- Challenges

- Practices for dealing with challenges

- Collaborative strategies and practices

Empirical studies

The method is case based and comparative. To understand participatory innovation practices, several empirical cases are studied: ´

1. A literary study of research on innovation and new media.

2. An ethnographic study of industry events on innovation and new media

3. Interviews with local innovation infrastructure actors involved in Media Evolution

4. Mapping local media companies by:

a. Using the Medea listserver members (i.e. has notified interest in Medea events).

b. Using local media clusters membership lists from homepages: Media Evolution (www.mediaevolution.se) and Mobile Heights (www.mobileheights.se).

c. Using local business incubators business directories from homepages: Minc (www.minc.se) and Ideon (www.ideon.se).

d. Using statistical information on media companies from Nordicom, the Nordic region knowledge centre for the area of media and communication research (www.nordicom.gu.se).

e. Conducting a stake holder analysis with the Medea-group. For all companies the database Affärsdata (www.ad.se) is used for information om companies activities, employees, turnover, location.

5. A workshop with local media companies and university members for developing a new media program.

6. A workshop with co-producing companies within Medea’s 100 000 SEK projects.

7. Interviews with 20 media companies, sampled from dimensions large/small, traditional media/new media, different line of business. Interviews conducted at different levels within the company.

8. Using social media for understanding discourses on challenges for media industry. Main part of the project is the interview study of media companies, which will be carried out during 2010.

Beskrivning på svenska

Att förstå lokala medieaktörers agerande inom deltagande innovation.

 Det övergripande syftet med projektet är att förstå lokala medier aktörer agerande inom deltagande innovation. Av särskild vikt är: vilken typ av intressen och motiv för samproduktionsaktiviteter finns och varför och hur är det relevant för Living Lab-projekt? En del av projektet handlar om begreppsutforskning. Hur är det möjligt att förstå innebörden av delaktighet i innovation? En annan del av projektet handlar om att urskilja möjligheter för verksamheten. Vilken typ av verksamhet för deltagande innovation är önskvärt och vad behövs för att dessa aktiviteter ska kunna äga rum. Detta innebär att studera följande aspekter:

- Lokala infrastrukturen för innovationer

- Daglig arbetsmetoder

- Utmaningar

- Metoder för att hantera utmaningar

- Kollaborativa strategier och metoder

Empiriska studier Metoden bygger på fallstudier och en jämförande ansats.

För att förstå deltagande och innovation, studeras flera empiriska fall:

1. En litteraturstudie av forskning om innovation och nya medier.

2. En etnografisk studie av branschens händelser på innovation och nya medier

3. Intervjuer med lokala aktörer i infrastruktur för innovationer, som deltar i klusterbildningen Media Evolution

4. Kartläggning av lokala medieföretag genom att:

a. Använda Medea listserver medlemmar (dvs. har anmält intresse av Medea händelser).

b. Använda lokala medieklusters medlemskapslistor från hemsidor: Media Evolution (www.mediaevolution.se) och Mobile Heights (www.mobileheights.se).

c. Använda lokala företagsinkubatorers kataloger från hemsidor: Minc (www.minc.se) och Ideon (www.ideon.se).

d. Med hjälp av statistiska uppgifter om medieföretag från Nordicom, Nordens kunskapscentrum för området medie-och kommunikationsforskning (www.nordicom.gu.se).

e. Genomföra en analys av stakeholders med Medea-gruppen. För alla företag i databasen Affärsdata (www.ad.se) används för företagsinformation om verksamhet, anställda, omsättning, location.

5. En workshop med lokala medieföretag och medlemmar från Malmö högskola för att utveckla ett nytt medieprogram.

6. En workshop med samproducerande företag inom Medeas 100 000 kronor projekt.

7. Intervjuer med 20 medieföretag, insamlade från dimensioner stora / små, traditionella media / nya medier, olika bransch. Intervjuer genomförs på olika nivåer inom företaget.

8. Att använda sociala medier för att förstå diskurser om utmaningar för medieindustrin. Huvuddelen av projektet är intervjustudie av medieföretag, som kommer att genomföras under 2010.

Senast uppdaterad av Magnus Jando