Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Low-cost wireless sensors for early detection of wound infection

Contact person: Javier Sotres
Responsible: Javier Sotres
Co-workers: Tautgirdas Ruzgas and Juan F. Gonzalez-Martinez
Funding: Mats Paulsson’s foundation for research, innovation and development of society
Timeframe: 2019-12-09 -- 2021-12-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Naturvetenskap

Open injuries have a high potential for bacterial infections, especially chronic wounds like those related to diabetes mellitus and pressure ulcerations. This can result in severe consequences for patients. Infection delays and may even halt the healing process, increasing the risk for amputation and even mortality.
Moreover, wound infections also impose an immense burden for healthcare systems. Thus, there is a need to develop strategies for lowering the personal and economic burden of wound infection. One critical step towards this objective would be early detection of infection.

Infection is a continuous process. In a first stage, classical signs of infection are still not observed even though bacterial proliferation already leads to a delay in healing rate. While several strategies for early monitoring of wound status have been reported, their actual implementation is scarce. This can be attributed to the requirement that early monitoring of infection should take place in home environments where available methods are too costly or complex to be implemented.

In this project, we will address this problem. Specifically, we will develop battery-less wireless infection sensors that could be easily incorporated in wound dressings. This will provide a low-cost solution for early monitoring of infection that will not require cumbersome equipment or trained users. We foresee that these sensors will be a breakthrough in wound management, as they will allow acting appropriately against their infection on time, reducing the length and severity of required treatments.

Beskrivning på svenska

Öppna sår har en hög potential för bakteriella infektioner, och då särskilt kroniska sår som de relaterade till diabetes mellitus och trycksår. Detta kan förstås leda till allvarliga konsekvenser för patienterna. Infektioner kan försena läkningsprocessen, till och med stoppa den, vilket ökar risken för amputation och eller för tidig död. Dessutom utgör sårinfektioner en enorm börda för sjukvården. Således finns ett behov av att utveckla strategier för att sänka den personliga och ekonomiska bördan från sårinfektioner.

Ett kritiskt steg mot detta mål skulle vara tidig upptäckt av infektioner. Infektion är en kontinuerlig process. I ett första steg observeras inte de klassiska tecknen på infektion, trots att bakteriell tillväxt redan leder till en sänkt läkningstakt. Medan flera strategier för tidig övervakning av sårstatus har rapporterats, är deras faktiska implementering sällsynt. Detta kan förklaras med att tidig övervakning av infektion behöver ske i hemmiljö, där tillgängliga metoder är för kostsamma eller komplicerade för att kunna implementeras.

I detta projekt kommer vi att ta itu med detta problem. Specifikt kommer vi att utveckla batteri- och trådlösa infektionssensorer som lätt kan integreras i sårförband. Detta kommer att tillhandahålla en lågkostnadslösning för tidig övervakning av infektion som inte kommer att kräva besvärlig utrustning eller utbildade användare. Vi förutser att dessa sensorer kommer att bli ett genombrott i sårhanteringen, eftersom de kommer att möjliggöra rätt insatser mot sårinfektion i tid, vilket minskar både längden och svårighetsgraden hos de behandlingar som behöver administreras.

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann