Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lokal och regional samverkan i brottsförebyggande arbete – en nationell strategi.

Kontaktperson: Stig Westerdahl
Ansvarig: Stig Westerdahl
Medarbetare: Manne Gerell och Per-Olof Hallin
Samarbetspartner: Polismyndigheten
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Tidsram: 2017-04-01 -- 2019-09-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier, Institutionen för kriminologi

Syftet med projektet är att utvärdera genomförandet av ”Polismyndighetens metodstöd mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden” i några socialt och brottsutsatta områden i Sverige, med särskilt fokus på samverkansfrågor. Forskare från Malmö Universitet genomför följeforskning med olika inriktningar utifrån lokala förutsättningar och upplevda behov bland aktörerna. Studier bedrivs i Stockholm, Göteborg, Borås och Malmö.

Polisens metodstöd syftar till att öka Polismyndighetens förmåga till att samverka och bedriva en kontinuerlig verksamhet med andra berörda aktörer. Följeforskningen ska studera tillämpningarna av metodstödet i polisområden, identifiera brister i verksamheten och samverkansinsatserna och utifrån detta föreslå åtgärder. I arbetet ingår även en jämförande nordisk studie.  Slutresultatet ska redovisas i form av en handbok riktade till berörda aktörer vilken bygger på resultaten från följeforskningen och presenterar dessa i ljuset av relevanta teoribildningar för samverkan och polisarbete.

Description in English

The project aims to evaluate the implementation of a “Methodologic support to the Swedish Police against organized crime locally and in exposed areas”. The evaluation has a specific focus on collaboration with organizations outside the police authority. Researchers from Malmö University work as follow-researchers with various approaches, methods and areas of interest depending on the expressed needs among actors. Studies are made in Stockholm, Gothenburg, Malmö and Borås.

The methodological support is produced to support the capacity within the police to collaborate and undertake continuous work with external stakeholders. The follow research aims to study how this support tool is implemented in the areas, identify shortcomings and from findings suggest measures. The project also involves a Nordic comparative study. The final results will be presented in a handbook for involved actors, drawing on research findings and presenting these in light of relevant research.

Senast uppdaterad av Magnus Jando