Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnlig omskärelse och sexualitet

Kontaktperson: Camilla Larsson
Ansvarig: Sara Johnsdotter
Medarbetare: Birgitta Essén
Finansiär: Forte, VR
Tidsram: 2016-01-01 -- 2020-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Övergripande fokus för forskningsprojektet är att undersöka den interna diskursen om sexualitet och kvinnlig omskärelse bland unga omskurna kvinnor och hur denna förhåller sig till den officiella diskursen om kvinnlig omskärelse i Sverige.

För att undersöka hur unga kvinnor ser på sexualitet i relation till kvinnlig omskärelse kommer kvalitativa intervjuer och fokusgruppsintervjuer med unga, ogifta svensksomaliska kvinnor att genomföras. Somalier är en av de största migrantgrupperna i Sverige från områden där kvinnlig omskärelse praktiseras i stor omfattning, varför det kan antas att kvinnor från regionen är bekanta med fenomenet. Studien kommer vara av utforskande karaktär och kommer att inledas med fokusgruppsintervjuer för att kartlägga de interna diskurser kring sexualitet i relation till omskärelse som finns bland de unga kvinnorna. Enskilda intervjuer kommer sedan att göras för att fördjupa fokusområden och kontext.

Skolhälsovården är en nyckelarena när det gäller diskurser om sexualitet i förhållande till kvinnlig omskärelse. Skolsköterskors föreställningar och kunskaper om kvinnlig omskärelse att undersökas med intervjuer som metod. 

Description in English

Focus of the research project is to investigate discourses on sexuality and female genital cutting among Swedish Somali young women, and to relate these discourses to the dominant public discourse in the Swedish society. Methods include qualitative interviews and focus group discussions with young, unmarried women. Since the Somalis are the largest group in Sweden of immigrants from a country practicing female genital cutting, it can be expected that young Swedish Somali women are familiar with the practice. The study is exploratory and will start off with focus group discussions in order to identify relevant themes, to be followed by individual interviews in which the themes are further elaborated and contextualised by the interviewees.

The school healthcare sector is a key arena when it comes to discourses on sexuality in relation to female genital cutting. School nurses will be interviewed about their perceptions and knowledge of female genital cutting.

Senast uppdaterad av Magnus Jando