Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kunskapsanvändning i socialt arbete: En mång-metodstudie av bedömningar och motiveringar inom den sociala barnavården

Kontaktperson: Lisa Wallander
Ansvarig: Lisa Wallander
Finansiär: FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Tidsram: 2015-07-01 -- 2018-12-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Det övergripande syftet med projektet är att studera kunskapsanvändning i socialt arbete. Detta är ett aktuellt och högst relevant ämne, i synnerhet med tanke på de stora medel som årligen spenderas på att implementera evidensbaserad praktik i socialt arbete, något som för övrigt har visat sig vara långt ifrån okomplicerat. Idag vet vi mycket lite, både i Sverige och i andra länder, om hur kunskap faktiskt används i praktiskt socialt arbete. Lika lite vet vi om vilken kunskap som faktiskt används.

Det här projektet tar ett internationellt sett helt nytt grepp om dessa frågor genom att studera den kunskap som genomsyrar, eller snarare uttrycks i, socialarbetares bedömningar och de motiveringar som ligger till grund för bedömningarna. Centralt i projektet är antagandet att de bedömningar som praktiker regelbundet gör om exempelvis vilket problem de har att göra med i en viss situation och om hur de skall gå tillväga för att lösa problemet utgör de allra mest grundläggande aktiviteterna i professionellt arbete. Projektet använder social barnavård som ett fall av socialt arbete, och innefattar systematiska jämförelser mellan kunskapsanvändningen: 1) i vanliga praktiksituationer visavi situationer där praktikerna har uppmanats att fokusera sina tankar på utvalda aspekter av bedömningarna, 2) när praktiker resonerar på egen hand och när de resonerar och diskuterar i grupp, 3) hos experter och noviser.

Projektet har en "mixed methods-" approach i den meningen att ett omfattande och varierande datamaterial kommer att samlas in med hjälp av sex olika metoder, alltifrån deltagande observation till ett kvasi-experiment. De data som genereras kommer att integreras och analyseras utifrån den brittiske filosofen Stephen Toulmins modell av argumentet. Det teoretiska, metodologiska och analytiska ramverket gör projektet unikt i sitt slag, och det förväntas generera ny kunskap till gagn för forskare, studenter, beslutsfattare och praktiker inom socialt arbete.

Description in English

The project's overarching objective is to study knowledge use in social work. This subject is highly relevant given the large sums of money spent annually to implement evidence-based practice in social work, something that has shown itself to be far from uncomplicated. Very little is known today, either in Sweden or abroad, about how knowledge is actually used in social work. And we know just as little about what knowledge is used. This project adopts an approach to these questions that is quite new in an international perspective, studying the knowledge that influences, or is expressed in, social workers' judgements and the rationales underlying these judgements.

Central to the project is an assumption that the judgements that are regularly made by practitioners about e.g. the problem they are dealing with in a given situation, and how they should act to resolve this problem, constitute the most fundamental activities of professional work. The project focuses on child protection as a case exemplifying social work, and involves systematic comparisons of knowledge use: 1) in situations from everyday practice vis-à-vis situations in which practitioners are asked to focus on selected aspects of their judgements, 2) when practitioners reason by themselves and when they reason and discuss in a group, 3) among experts and novices.

The project will employ a mixed-methods approach, collecting extensive, varied data utilising six different methods, ranging from participant observation to a quasi-experiment. The data will be integrated and analysed on the basis of the British philosopher Stephen Toulmin's model of the argument. The project's theoretical, methodological and analytical framework make it unique of its kind, and it is expected to generate new knowledge that will be of benefit to researchers, students, decision makers and practitioners in the field of social work.

Senast uppdaterad av Magnus Jando