Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Kontaktperson: Stig Westerdahl
Ansvarig: Stig Westerdahl
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: K2, Nationellt centrum för kollektivtrafik
Tidsram: 2018-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Detta forskningsprojekt handlar om kollektivtrafikens två marknader i Sverige. När en ny kollektivtrafiklag trädde i kraft 2012 var syftet att vidga utbudet av aktörer på kollektivtrafikmarknaderna, stärka konkurrensen och öka andelen resenärer som åker kollektivt. De regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) fick i uppdrag att upprätta marknadsanalyser samt definiera och besluta om allmän trafikplikt. Konkurrensen inom kollektivtrafiken präglas därmed av två separerade marknader: en upphandlad och en icke-upphandlad. Efter fem år med lagen är utbudet av aktörer kraftigt begränsat på båda, trots att ett stort utbud aktörer antas vara ett villkor för en välfungerande marknad. 

Det har forskats mycket om upphandling av kollektivtrafik. Tidigare forskning har dock främst studerat kontraktsdesign, inte de utom-kontraktsliga faktorer som formar kontrakten på en marknad. Med inspiration från ny ekonomisk sociologi och organisationsteori kommer detta projekt att studera (i) varför det finns så få budgivande aktörer på den upphandlade marknaden utifrån hur kontraktsliga och utom-kontraktsliga faktorer samverkar, samt undersöka (ii) hur kollektivtrafikaktörerna i de tre svenska storstadsregionerna arbetar med olika typer av marknadsanalyser och hur de tillämpar marknadsbegreppet.

Forskningsdesignen bygger på fallstudier och inkluderar workshops för att säkerställa samproduktion. De förväntade resultaten ger RKM:erna bättre kunskap om marknadens funktionssätt och bidrar till kompetens- och kapacitetsuppbyggnad i arbetet med marknadsanalyser, vilket i förlängningen kommer resenärerna till del i form av en ännu bättre kollektivtrafik.

Description in English

This research project is about markets in public transport (PT) in Sweden. When a new act governing PT entered into force in Sweden in 2012, the aim was to broaden the supply of operators in the market, strengthen competition and thereby increase the ridership. The Public Transport Authorities (PTA’s) were assigned a central role as they had to conduct market analysis, exercise market surveillance and also decide the Public Service Obligations (PSO). After five years with the new act, the supply of operators is limited, although a large supply is believed to be a condition for the proper functioning of a market.

There is a vast research on procurement of public transport. However, previous research has primarily studied contract design, but not the non-contractual factors that shape the contracts and the functioning of a market. By drawing inspiration from New Economic Sociology and Organization Theory, this project will identify (i) why there are so few actors bidding in the market for procured PT by studying the connections between contractual and non-contractual factors and investigate (ii) how the actors involved in PT in the three Swedish metropolitan regions work with market analyses and apply the concept of markets.

The research design is built upon comparative case studies and includes workshops as a method to ensure co-production. The expected results will provide the PTA’s with enhanced knowledge about the functioning of the market for procured PT and improve their competence in market analyses and build capacity in the decision-making processes, which ultimately will benefit the users of public transport

Senast uppdaterad av Magnus Jando