Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kliniskt resultat och patientperspektiv på opiatunderhållsbehandling för opiatberoende

Kontaktperson: Emma Mårdhed
Ansvarig: Anders Håkansson
Medarbetare: Charlotta Sunnqvist och Jonas Berge
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: Lunds universitet och för sista arbetet Malmö universitet
Tidsram: 2015-01-01 -- 2022-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) med metadon eller buprenorfinpreparat är en väl dokumenterad och effektiv behandling samt är den behandling som Socialstyrelsen rekommenderar vid opioidberoende (Socialstyrelsen, 2019). Behandlingen utvecklades under 1960- talet av Dole och Nyswander (1965) och innebär att det specifika läkemedlet behandlar det fysiska beroendet av opioider. Detta genom att reparera hippocampus bromsande funktion i abstinensen samtidigt som de även blockerar receptorerna och därmed bromsar eller begränsar rus om tillförsel av drogen (Kakko, 2011).

En ny viktig aspekt då behandlingen nu utvärderas är patienternas upplevelse. Det finns i dagsläget ett ökat fokus på att utvärdera LARO:s effekter på livskvalitet och det finns ett stort behov att utvärdera innehållet i behandlingsformen utifrån patienternas perspektiv (Perez de los Cobos et al, 2002, 2014). Denna patientgrupp är mångfacetterad och har många olika behov; somatiska, sociala samt psykiatriska. Behandling med metadon och buprenorfin fungerar väl men det saknas data som talar om hur pass nöjda patienterna är med sin behandling.

Vi vill därför undersöka hur patienterna upplever sin behandling och sitt läkemedel samt se hur detta påverkar det totala vårdutfallet. För att få ytterligare en djupare förståelse för patientgruppens behov kommer intervjuer med tidsgeografisk metod göras. De tidsgeografiska livslinjerna kommer att visa hur patienternas liv har sett ut före och efter LARO och kan identifiera viktiga episoder och händelser. Genom att belysa denna patientgrupp så kan psykiatrins och beroendevårdens kunskap fördjupas vilket kan bidra till en bättre och säkrare vård för gruppen. 

Description in English

Opioid maintenance treatment (OMT) with methadone or buprenorphine is a well-documented and efficient treatment, and is the treatment that the National Board of Health and Welfare in Sweden recommends at opioid dependence (Socialstyrelsen, 2019). The treatment were developed in the 1960’s by Dole and Nyswander (1965) and implies that the specific medicine treat the physical dependence of opioids. This by blocking the receptors and thereby inhibit the rush if the drug is taken (Kakko, 2011).

A new important aspect when the treatment are being evaluated is the patients’ experience. Today there is an increased focus on evaluating OMT’s effects on the quality of life and there is a great need to evaluate the content of the treatment from the patients’ point of view (Perez de los Cobos et al, 2002, 2014). This specific group of patients are multifaceted and have many different kinds of need: physical, social and psychiatric. The treatment with methadone and buprenorphine are working well but there are data missing about how satisfied the patients’ are with their treatment.

Therefore, we will investigate how the patients’ experience their treatment and their medication as well as how that affects the total outcome. To deepen our understanding for the patient groups needs we will also interview patients in OMT with a time geographic method. The time geographic lifelines will show how the patients’ life has been before and after entering OMT and can help us to identify important episodes and events. By elucidate this specific patient group and their needs we can increase the knowledge both within the psychiatric care as well as in the addiction care and through this contribute to a better and safer care for the whole group.

Opioid maintenance treatment (OMT) with methadone or buprenorphine is a well-documented and efficient treatment, and is the treatment that the National Board of Health and Welfare in Sweden recommends at opioid dependence (Socialstyrelsen, 2019). The treatment were developed in the 1960’s by Dole and Nyswander (1965) and implies that the specific medicine treat the physical dependence of opioids. This by blocking the receptors and thereby inhibit the rush if the drug is taken (Kakko, 2011). A new important aspect when the treatment are being evaluated is the patients’ experience. Today there is an increased focus on evaluating OMT’s effects on the quality of life and there is a great need to evaluate the content of the treatment from the patients’ point of view (Perez de los Cobos et al, 2002, 2014). This specific group of patients are multifaceted and have many different kinds of need: physical, social and psychiatric. The treatment with methadone and buprenorphine are working well but there are data missing about how satisfied the patients’ are with their treatment. Therefore, we will investigate how the patients’ experience their treatment and their medication as well as how that affects the total outcome. To deepen our understanding for the patient groups needs we will also interview patients in OMT with a time geographic method. The time geographic lifelines will show how the patients’ life has been before and after entering OMT and can help us to identify important episodes and events. By elucidate this specific patient group and their needs we can increase the knowledge both within the psychiatric care as well as in the addiction care and through this contribute to a better and safer care for the whole group.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando