Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Klinisk utbildningsavdelning - Att förberedas för framtidens vård

Kontaktperson: Elisabeth Carlson, Cecilia Olsson, klinisk lektor, Institutionen för hälsovetenskaper och Karlstads universitet
Ansvarig: Cecilia Olsson, klinisk lektor, Institutionen för hälsovetenskaper och Karlstads universitet
Medarbetare: Elisabeth Carlson, Anna Josse Eklund, klinisk lektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet, Christina Sundin Arvidsson klinisk adjunkt, Institutionen för hälsovetenskaper och Karlstads universitet
Samarbetspartner: Samverkansprojekt mellan Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet (Kau) och Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad, Landstinget i Värmland (LiV) samt Malmö universitet (referensgrupp samt forskning)
Finansiär: Karlstads universitet samt Landstinget i Värmland
Tidsram: 2017-09-01 -- 2018-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Att erbjuda sjuksköterskestudenter verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet där de förbereds i sin profession är avgörande för att säkra kompetensförsörjning inför dagens och morgondagens vård.  Sedan 2000 har Karlstads universitet (Kau) och Landstinget i Värmland (LiV) samverkat kring en handledningsmodell som bygger på uttalade kvalitetskriterier.

Genom åren har handledningsmodellen förfinats och utvecklat. I oktober 2017 startar ett projekt avseende klinisk utbildningsavdelning (KUA). KUA är en vårdavdelning som har ett tydligt fokus på studenters lärande och lärande i sampel med andra. KUA innebär att man följer gemensamma pedagogiska modeller vilket ger möjligheter till att såväl studenternas lärande som handledningen i VFU kan utvecklas och dess kvalitet säkerställas. I detta projekt vill vi undersöka hur studenternas lärandemiljö påverkas av att handledas utifrån de pedagogiska modellerna peer learning och patientfokuserad handledning. Studien är forskningsetiskt granskad av lokal forskningsetisk kommitté vid Karlstads universitet (Dnr C 2017/831). 

Description in English

For undergraduate nursing students clinical educationis of the utmost importance facilitating preparedness for professional work. Karlstad University and the County Council of Värmland have since the year 2000 collaborated on the development of clinical education in securing a preceptor model of high quality. Over the years, the preceptor model has been refined and developed. The next step is the implementation of a Clinical Education Ward (CAW). CAW implies a clear focus on student learning and learning in collaboration with others. CAW means that common pedagogical models are followed, which provide increased opportunities not only for student learning, but also to develop preceptors and preceptorship.

In this project we want to investigate how the learning environment of students is influenced by the educational models peer learning and patient-focused supervision. The study ethically reviewed and approved by the local research Ethics committee at Karlstad University (Dnr C 2017/831).

Senast uppdaterad av Magnus Jando