Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet

Kontaktperson: Gunnhildur Lily Magnusdottir
Ansvarig: Annica Kronsell (projektledare) och Göteborg universitet
Medarbetare: Anna Kaijser och Linköping universitet
Samarbetspartner: Göteborgs universitet, Linköpings universitet
Finansiär: Formas
Tidsram: 2019-01-01 -- 2022-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Det klimatpolitiska ramverket ger riktlinjer för omställningen mot ett fossilfritt samhälle men bör samordnas med övriga hållbarhetsmål för att nå positiva synergieffekter. Studien fokuserar på flera hållbarhetsmål i Agenda 2030 och ryms inom ramen för forskning om hur statliga institutioner kan styra mot klimatmål och hållbarhet på ett effektivt sätt. Problemet är att strategier för att uppnå målet om en fossilfri välfärdsstat nästan uteslutande fokuserar på teknikutveckling medan forskning visar tydligt på klimatförändringarnas sociala dimensioner. Utsläpp av växthusgaser, sårbarhet och attityder till klimatfrågan varierar mellan samhällsgrupper, definierade av skillnader till exempel i kön, klass, ras och geografisk plats. Vårt projekt undersöker orsakerna till att rättvisefrågor inte integrerats i svensk klimatpolicy med syftet att bidra med ökad kompetensen på detta område. I projektet kommer vi att studera och samarbeta med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova samt följer upp klimatarbetet i tre kommuner, Malmö, Stockholm och Göteborg. Projektet kombinerar intersektionalitet och feministisk institutionell teori som teoretiskt ramverk och använder innovativa metoder för materialinsamling och analys i ett strukturerat forskningssamarbete mellan juniora och seniora forskare. Forskningsresultaten ger ett viktigt bidrag till myndigheternas klimatarbete samt till forskningen i termer av teori- och metodutveckling.

Description in English

C limate issues are salient on the political agenda and governmental institutions are deeply involved in developing policies with significant distributive effects for  the future. Proposed strategies tend to focus on technical and economic solutions while research stresses the importance of social inclusion to achieve a climate transition in line with current environmental and sustainability objectives. C limate change is entangled with intersectional power dynamics – e.g. gender, class, ethnicity, and geographical location – but the recognition of such factors in climate policy-making have hitherto been limited and efforts  to do so remain scant. The project aims to explore how climate policy-makers in government agencies work with social inclusion and also how intersectional aspects relate to climate policy-making in the local context of three municipalities; Malmö, Gothenburg and Stockholm. The project will develop guidelines and on-line pedagogical material for climate policy-makers about intersectional climate relevant social factors so they may develop socially inclusive and just climate policies in line with Agenda 2030. The findings of the project will also contribute to advancing theory and methodology on intersectional climate policy.

Senast uppdaterad av Charlotte Orban