Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Killar som feminister? Om killars/unga mäns erfarenheter av feministiskt engagemang

Kontaktperson: Robin Ekelund
Ansvarig: Robin Ekelund
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-08-01 -- 2019-01-30
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Barn-unga-samhälle

Detta postdoc-projekt avser en första delstudie i ett tänkt större forskningsprojekt som går under namnet Män som feminister? vilket handlar om mäns erfarenheter av och engagemang i feministiska frågor och rörelser. Under 2017 satte ”#me-too-debatten” fokus på mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Debatten kom att beröra inte endast kvinnors berättelser och erfarenheter, utan också en kritisk diskussion av män och maskulinitet. Projektet Män som feminister knyter an till denna debatt genom att fokusera på hur feministiska män resonerar kring och påverkas av känsliga frågor såsom mäns våld mot kvinnor, skillnader i lön och karriär, barnomsorg och kroppsideal. Projektets syfte är att undersöka hur mäns feministiska engagemang och förståelse av sig själva påverkas av ämnen som upplevs vara känsliga. De övergripande frågeställningarna är: (1) Vilka ämnen skapar konflikter för män som positionerar sig som feminister? (2) Hur har dessa konflikter påverkat dessa män i deras liv och engagemang i feministiska frågor? (3) Hur har mäns erfarenheter av feminism förändrats över tid?

Forskningsprojektet i sin helhet är alltså tänkt att utforska ämnet män som feminister med ett historiskt anslag genom att studera erfarenheter hos feministiska män i olika åldrar och generationer. Som en första delstudie inom forskningsprojektet ämnar jag studera denna problematik bland killar/unga män, i 15-30 årsåldern. Detta är en intressant utgångspunkt då feminism blivit en någorlunda självklar del i det svenska samhället sedan det vid millenniumskiftet gick inflation i antalet politiker i Sverige som ”kom ut” som feminister. Sedan 2005 finns det dessutom ett parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. De som idag är unga har sålunda växt upp i ett samhälle som på olika vis präglats av feminism som begrepp och idé. En intressant fråga blir härmed att undersöka hur denna samhälleliga kontext påverkat killar/unga män som positionerar sig som feminister. Denna delstudie ger härmed kunskap kring hur feminism och frågor kring genus uppfattas och praktiseras bland ungdomar och unga vuxna.

I tidigare forskning har ett återkommande resultat varit att feministiska män ofta har ett ambivalent och motsägelsefullt förhållningssätt gentemot sig själva som män och feminister. I studien försöker jag därför undersöka hur denna ambivalens påverkar feministiska män, deras självförståelse och feministiska engagemang. Projektet i stort är i förlängningen tänkt att undersöka hur denna problematik förändrats över tid – från generation till generation.

För att studera mäns och unga killars erfarenheter av feminism tar projektet sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt tänkande som sätter fokus på individers livsvärldar, dvs. hur individer förstår sig själva och hur de agerar i förhållande till sin upplevelse av omvärlden. Denna utgångspunkt föder ett tvådelat analytiskt intresse. Dels kommer jag analysera de kroppsliga, känslomässiga och existentiella erfarenheterna hos feministiska män, dels analyserar jag hur dessa personliga erfarenheter relaterar till och påverkas av uppfattningar av omgivande normer som förändrats över tid. För att göra denna analytiska ansats möjlig behövs ett kvalitativt tillvägagångssätt och ett djuplodande material. Härmed kommer projektet använda kvalitativa etnografiska intervjuer som metod. Detta är ett fruktbart och beprövat tillvägagångssätt för att utforska individers förståelse av sig själva och sitt liv i förhållande till omvärlden. Inom ramen för den första delstudien är målet att genomföra intervjuer med 5-10 killar/unga män som engagerar sig i feministiska frågor. De kommer att lokaliseras genom feministiska festivaler, nätverk och internetforum.

Projektet kommer att publiceras hösten 2020 i form av en artikel i ett temanummer om "Men and masculinities in a changing world" i tidskriften Culture Unbound.

Description in English

This postdoc-project focuses on boys/young men in the ages of 15-30 who engage in feminist communities and their experiences thereof. Taking a phenomenological interest in experiences and how subjects orient themselves in the world, the project will be based on qualitative interviews with 5-8. The results of the project will be published in a thematic issue on "Men and masculinities in a changing world" in the journal Culture Unbound (to be published in the fall of 2020).

Senast uppdaterad av Magnus Jando