Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Killar som feminister? Om killars/unga mäns erfarenheter av feministiskt engagemang

Kontaktperson: Robin Ekelund
Ansvarig: Robin Ekelund
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-08-01 -- 2019-01-30
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Barn-unga-samhälle

Detta postdoc-projekt avser en första delstudie i ett tänkt större forskningsprojekt som går under namnet Män som feminister? vilket handlar om mäns erfarenheter av och engagemang i feministiska frågor och rörelser. Under 2017 satte ”#me-too-debatten” fokus på mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Debatten kom att beröra inte endast kvinnors berättelser och erfarenheter, utan också en kritisk diskussion av män och maskulinitet. Projektet Män som feminister knyter an till denna debatt genom att fokusera på hur feministiska män resonerar kring och påverkas av känsliga frågor såsom mäns våld mot kvinnor, skillnader i lön och karriär, barnomsorg och kroppsideal. Projektets syfte är att undersöka hur mäns feministiska engagemang och förståelse av sig själva påverkas av ämnen som upplevs vara känsliga. De övergripande frågeställningarna är: (1) Vilka ämnen skapar konflikter för män som positionerar sig som feminister? (2) Hur har dessa konflikter påverkat dessa män i deras liv och engagemang i feministiska frågor? (3) Hur har mäns erfarenheter av feminism förändrats över tid?

Forskningsprojektet i sin helhet är alltså tänkt att utforska ämnet män som feminister med ett historiskt anslag genom att studera erfarenheter hos feministiska män i olika åldrar och generationer. Som en första delstudie inom forskningsprojektet ämnar jag studera denna problematik bland unga killar, i 15-25 årsåldern. Detta är en intressant utgångspunkt då feminism blivit en någorlunda självklar del i det svenska samhället sedan det vid millenniumskiftet gick inflation i antalet politiker i Sverige som ”kom ut” som feminister. Sedan 2005 finns det dessutom ett parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. De som idag är unga har sålunda växt upp i ett samhälle som på olika vis präglats av feminism som begrepp och idé. En intressant fråga blir sålunda att undersöka hur denna samhälleliga kontext påverkat unga killar som positionerar sig som feminister. Denna delstudie ger härmed kunskap kring hur feminism och frågor kring genus uppfattas och praktiseras bland ungdomar.

I tidigare forskning har ämnet feministiska män främst ägnats uppmärksamhet i teoretiska diskussioner. Antalet empiriska studier är få och behovet av fler sådana har betonats av forskare inom fältet. Bland de studier som finns är ett återkommande resultat att feministiska män ofta har ett ambivalent och motsägelsefullt förhållningssätt gentemot sig själva som män och feminister. Hur detta har påverkat feministiska män, deras självförståelse och feministiska engagemang, samt hur denna problematik förändrats över tid från generation till generation har däremot inte beforskats, vilket betonar vikten av detta projekt och dess första delstudie.

För att studera mäns och unga killars erfarenheter av feminism tar projektet sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt tänkande som sätter fokus på individers livsvärldar, dvs. hur individer förstår sig själva och hur de agerar i förhållande till sin upplevelse av omvärlden. Denna utgångspunkt föder ett tvådelat analytiskt intresse. Dels kommer jag analysera de kroppsliga, känslomässiga och existentiella erfarenheterna hos feministiska män, dels analyserar jag hur dessa personliga erfarenheter relaterar till och påverkas av uppfattningar av omgivande normer som förändrats över tid. För att göra denna analytiska ansats möjlig behövs ett kvalitativt tillvägagångssätt och ett djuplodande material. Härmed kommer projektet använda kvalitativa etnografiska intervjuer som metod. Detta är ett fruktbart och beprövat tillvägagångssätt för att utforska individers förståelse av sig själva och sitt liv i förhållande till omvärlden. Inom ramen för den första delstudien är målet att genomföra intervjuer med 5-8 killar som engagerar sig i feministiska frågor. De kommer att lokaliseras genom feministiska festivaler, nätverk och internetforum.

Post-doc-projektet kommer att resultera i en artikel samt i presentationer i akademiska såväl som publika sammanhang. Artikelns huvudfokus kommer att vara att analysera de intervjuer som genomförts med unga feministiska killar med fokus på det övergripande projektets två första frågeställningar. Dessutom kommer artikeln att innehålla en översikt av den forskning som intresserat sig för män som feminister, något som saknas i det internationella forskningsläget.

 

 

Description in English

This postdoc-project focuses on boys/young men in the ages of 15-30 who engage in feminist communities and their experiences thereof. Taking a phenomenological interest in experiences and how subjects orient themselves in the world, the project will be based on qualitative interviews with 5-8. The results of the project will be published in an international peer review journal.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson