Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa? En studie av mobilitet i socialt utsatta urbana områden i Sverige.

Kontaktperson: Christina Lindkvist Scholten
Ansvarig: Jessica Berg, Statens väg, transportforskningsinstitut och VTI
Medarbetare: Jessica Malin Henriksson, Statens väg, transportforskningsinstitut, VTI, Anders Wretstrand, Lunds tekniska högskola Karen Lucas och Leeds Univer
Samarbetspartner: Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting
Finansiär: K2
Tidsram: 2018-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Otillräcklig tillgång till transporter är en bidragande faktor för transportrelaterad social exkludering och segregering. Kunskap om hur social rättvisa i transportsystemet skall uppnås och mätas är bristfällig. Det finns få studier som belyser marginaliserade gruppers förutsättningar att använda kollektivtrafik.

Syftet med detta projekt är att studera mobilitetsstrategier bland grupper som bor i urbana områden i Sverige som definieras som socialt utsatta och där det finns risk för att de blir marginaliserade, med ett särskilt fokus på hur kollektivtrafiken upplevs och används. Ytterligare ett syfte är att tillhandahålla planeringsunderlag för att förbättra social tillgänglighet i städerna. Tre forskningsfrågor ska besvaras: (1) Vilka mobilitetsstrategier finns hos marginaliserade grupper? (2) Vilka hinder och resurser upplever marginaliserade grupper i kollektivtrafiksystemet? (3) Hur kan styrmedel användas för att integrera rättviseaspekter och tillgänglighet i kollektivtrafikplaneringen på nationell, regional och lokal nivå?

Studiens empiri baseras på tidsgeografiska dagböcker, deltagarnas egna foton av platser och situationer, kvalitativa intervjuer samt workshops med planerare och kommunrepresentanter. Resultaten förväntas bidra till kunskap om hur transportplaneringen kan göras mer socialt rättvis samt öka kunskapen om marginaliserade gruppers strategier, erfarenheter och känslor med avseende på kollektivtrafiksystemet. Samverkan kommer ske med kollektivtrafikens lokala och regionala aktörer.

 

Description in English

Insufficient access to transport is an important contributing factor to transport related social exclusion and segregation. Marginalized groups are seldom included in public transport research, and there is a lack of in-depth, qualitative studies of how these groups use the public transport system and how their mobility practices are intertwined with individual experiences and life situations.

The aim of this project is to study mobility strategies among groups who lives in Swedish urban areas that are defined as socially deprived and where they are at risk of becoming marginalized, with a specific focus on perceptions and use of public transport. Further, the project will provide planners with knowledge to inform social accessibility in metropolitan areas. Research questions are: (1) What are the mobility strategies among marginalized people? (2) What barriers and resources are marginalized people experiencing in the public transport system? (3) Based on these findings, how can policies be informed and developed to integrate equity and social accessibility into public transport planning on the national, regional and local levels?

The research project will apply a mixed-method approach, consisting of in-depth interviews, focus groups, time-geographic diaries, auto-photography, and interdisciplinary workshops with stakeholders. Results include proposals for how public transport can be tailored to the needs of marginalized groups and policy recommendations for how public transport planning can reduce the risk of transport related social exclusion and segregation. The project is a co-production with local and regional authorities.

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando