Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal: HOPE-studien

Kontaktperson: Jenny Jakobsson
Ansvarig: Jenny Jakobsson
Medarbetare: Malin Axelsson och Karin Örmon
Samarbetspartner: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2019-01-01 -- 2023-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Hot och våld gentemot vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är ett känt arbetsmiljöproblem både nationellt och internationellt. Det finns dessutom ett mörkertal gällande antalet incidenter eftersom vårdpersonal tenderar att inte anmäla hotfulla och våldsamma händelser som inte resulterat i allvarliga fysiska skador. Tidigare studier har indikerat att vårdpersonal avstår från att anmäla incidenter av hot och våld av den anledningen att det har blivit en del av vardagen, vilket medför en risk för ett försämrat välmående och påverkan på omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning avseende förekomst och upplevelser av hot och våld inom hälso- och sjukvård har ofta fokuserat på erfarenheter hos vårdpersonal inom akutsjukvård och psykiatrisk vård. Forskning inom området i somatisk sjukhusvård är dock begränsad.

Personer som har en sjukdom eller skada som kräver sjukhusvård blir efter en initial bedömning och/eller behandling inlagda på en vårdavdelning för att få den vård de behöver. Detta innebär att de personer som är benägna att utföra hotfulla eller våldsamma handlingar vistas på en somatisk vårdavdelning tills de är så pass återställda att de kan skrivas ut från sjukhuset. Under vårdtiden kan det föreligga en fortsatt och kontinuerlig risk för hot och våld gentemot vårdpersonalen på avdelningen.

Hot och våld gentemot hälso- och sjukvårdspersonal  kan medföra negativa konsekvenser inte bara för vårdpersonalen utan även för medpatienter. Sjukhuset bör innebära en trygg plats för skadade, sjuka och sårbara personer. Att vårdas samtidigt med en patient som är hotfull och våldsam, eller där anhöriga är det, kan innebära att en del av denna trygghet och säkerhet kan påverkas.

För att kunna utarbeta stöd till vårdpersonal och för att kunna upprätthålla en god vård i samband med hotfulla och våldsamma situationer behövs förståelse för hur situationerna upplevs av såväl vårdpersonal, arbetsgivare som medpatienter. Genom HOPE-studien avser forskargruppen att undersöka förekomst och upplevelser av hot och våld orsakat av patienter eller anhöriga på kirurgiska vårdavdelningar.

Description in English

Threat and violence against healthcare professionals caused by patients and/or their relatives is a well-known problem both nationally and internationally. However, there are likely to be a large number of unreported incidents, which may be because healthcare professionals only report incidents that caused serious physical injury. Another explanation may be that healthcare professionals refrain from reporting because threatening and violent situations have become part of everyday work life. Work-related threat and violence constitute a risk of worsening well-being among health care professionals. Moreover, threatening and violence situations can have an impact on the quality of care. Previous research have primarily focused on the experiences of healthcare professionals working in emergency care and psychiatric care whereas research within the field of somatic care in hospitals is limited.

Injured patients or those having a disease, that require hospital care are initially assessed at the emergency department prior to admission to a somatic care department. This means that patients prone to being violent or threatening will be admitted to a somatic care department until they have recovered. During the care period, there may be a continued risk of threats and violence against the healthcare professionals working at the department.

Threatening and violent situations arising at the care department can lead to negative consequences for other patients. The hospital should provide safety for injured, sick and vulnerable patients. However, potential violent or threatening patients or their relatives could affect the safety and security for other patients. 

In order to develop support for healthcare professionals and to minimize the risk for negative consequences of the quality of care when threatening and violent situations occur, an understanding of how healthcare professionals, managers and ex-patients experience these situations is called for. Through the HOPE-study, the research group intends to investigate the prevalence and experiences of threats and violence caused by patients or relatives in surgical wards.

Senast uppdaterad av Magnus Jando