Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Kontaktperson: Åse Jevinger
Ansvarig: Åse Jevinger
Medarbetare: Jan Persson, Paul Davidsson, Sergei Dytckov och Fabian Lorig
Samarbetspartner: Lunds universitet, Skånetrafiken, Västtrafik, SLL, Hogia, Sjöbo kommun
Finansiär: K2, Malmö universitet
Tidsram: 2020-01-01 -- 2022-12-31
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Centre
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Den framtida kollektivtrafiken (KT) kommer troligen i högre utsträckning att automatiskt anpassa sig till rådande situation. Framförallt finns behov av sådana tjänster vissa typer av geografiska områden och vid vissa tider på dygnet. Det finns även incitament att kombinera KT med särskild KT (exv. skolskjutsar eller färdtjänst).

Förflyttningen mot mer anpassningsbara tjänster underlättas av den snabba utvecklingen och spridningen av modern informationsteknologi, såsom artificiell intelligens, sakernas internet och smartphones. Dessutom ökar de tekniska framstegen inom självkörande fordon, vilka är bättre utrustade att uppfylla de krav som ställs i trafik som styrs av behov.

Det här projektet fokuserar framförallt på hur, när och för vem efterfrågestyrd KT kan vara användbar, samt vilka krav och möjligheter som finns med sådan trafik. Hur och när kan efterfrågestyrd KT användas för resenärer med särskilda behov eller i specifika situationer (exv. under störningar i kollektivtrafiken eller vid större evenemang)? Dessutom, hur kan efterfrågestyrd KT integreras med särskild KT och tidtabellsstyrd KT? Kan ett interaktivt resestöd både förbättra kvaliteten på resetjänster och minska resursutnyttjandet (exv. genom att interaktivt planera om resenärernas påstigningstid och plats)? Projektet innefattar simuleringar av kollektivtrafiksystemet, litteraturstudier, intervjuer och aktiv dialog med industrin och kollektivtrafikaktörer för både insamling och spridning av kunskap.

Description in English

The future Public Transport (PT) will probably automatically adapt better to the current situation. In particular, there is a need for such services in certain types of geographical areas and certain times of the day. There are also incentives to combine PT with special passenger transport services (e.g. transport of schoolchildren or disabled).

The move towards more adaptive services is further pushed by the rapid development and dissemination of modern information technology, such as artificial intelligence, Internet of Things and smartphones. Additionally, the technological advancements of self-driving vehicles, which are better equipped to meet the requirements of such traffic, are increasing.

This project is primarily focused on how, when and for who Demand-Responsive public Transport (DRT) can be useful as well as what the requirements and opportunities for such traffic are. How and when can DRT be used for travellers with special needs, or in specific situations (e.g. during PT disturbances or larger events)? Moreover, how can DRT be integrated with special passenger transport services and timetabled PT? Can an interactive travel support both improve travel service quality as well as reduce resource utilization (e.g. by interactively re-plan the travellers’ boarding time and address)? The project includes simulations of the PT system, literature studies, interviews and active dialogue with industry and PT actors for both acquisition and dissemination of knowledge.

Senast uppdaterad av Magnus Jando