Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Flyttkedjor

Kontaktperson: Martin Grander
Ansvarig: Martin Grander
Medarbetare: Markus Rasmusson
Samarbetspartner: SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag m. fl
Finansiär: Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Skåne, Stockholms läns landsting
Tidsram: 2018-07-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Målet med projektet är dels att ta fram en kunskapsöversikt i rapportform med fokus på om, hur och i vilken utsträckning nyetablering av bostäder på marknaden i form av nyproduktion, permanentning och omvandling i både hyres- och ägandebeståndet skapar möjligheter för olika grupper på bostadsmarknaden. Dels att utifrån resultatet ge förslag på kunskapsluckor som lämpligen skulle kunna fyllas, nya frågeställningar i ämnet och vilka metoder som skulle kunna användas i fortsatta studier. Studien syftar till att bättre förstå effekten av nyproduktion (nybyggnation, omvandling och permanentning) och hur den bidrar till rörlighet i det befintliga och det nya bostadsbeståndet.

Särskilt fokus i studien läggs på:

  1. Generaliserbar kunskap – Flertalet studier på området är platsspecifika och denna kunskap behöver generaliseras i en större geografisk kontext för att kunna bli relevant i den löpande bostadsplaneringen. Lämpligt är att definiera regionala typområden tex. stationssamhällen, regionala kärnor, utanför tätort med flera. Ett övergripande regionalt perspektiv behöver också belysas.
  2. Olika gruppers tillgång till bostadsmarknaden - Olika typer av nyproduktion skapar möjligheter för olika grupper, vilket behöver belysas.
  3. Typ av nyproduktion - Skillnaden mellan tillskott genom nybyggnation, omvandling eller permanentning samt av olika hustyper och upplåtelseformer i olika områden

Description in English

The purpose of this research is to create a better understanding of the impact of new production (new construction, transformation etc.) and how it contributes to mobility in the existing and new housing stock.

This project aims, first, to do a review on the research literature regarding if, how and to what degree establishment of new housing create increased possibilities for various groups of residents to get access to housing.  The aim is, second, to identify research gaps and to suggest new research questions and methods needed in further research in order to fill the research gaps identified.

Senast uppdaterad av Magnus Jando