Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Flyktingbarns erfarenheter och upplevelser av utsatthet och otrygghet i Sverige

Kontaktperson: Anna-Karin Ivert
Ansvarig: Anna-Karin Ivert
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-09-01 -- 2018-08-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Ämne: Tvärvetenskap

Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige, av dessa var över 40 procent barn. Även om Sverige och flera andra EU-länder sedan dess skärpt sin asylpolitik med följden att antalet nya asylansökningar är relativt få, så utgör barn fortsatt en stor grupp i mottagningssystemet och kommer troligtvis fortsätta att vara det även på längre sikt då krig, fattigdom och klimathot fortsatt utgör allvarliga hot mot människors säkerhet. Utgångspunkten för projektet är flyktingbarns rätt till en trygg boendemiljö och skydd från utsatthet för brott inom ramen för det svenska mottagningssystemet. Rapporter från myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med barn på flykt och rapportering i media visar dock det förekommer hot och våld både internt på boenden för flyktingar och nyanlända, men också attacker mot dessa boenden genomförda av utomstående. Både utsatthet och otrygghet kan få betydande konsekvenser för barnen i deras vardagsliv, men även mer långsiktiga konsekvenser i form av t.ex. ohälsa eller bristande tillit. Mot bakgrund av detta är det viktigt med kunskap om flyktingbarns erfarenheter och upplevelser av otrygghet och utsatthet inom det svenska mottagningssystemet, men även kunskap om vilka konsekvenser sådana erfarenheter har för barnens välbefinnande och vardagsliv. Det övergripande syftet med projektet är därför att öka kunskapen om otrygghet och utsatthet bland flyktingbarn i relation till deras boende- och närmiljö i Sverige. Mer specifikt syftar projektet till att utifrån barnens eget perspektiv kartlägga deras egna erfarenheter och upplevelser av otrygghet och utsatthet, men även indirekta erfarenheter av hot och våld i deras närmiljö. Inom projektet kommer även frågor om hur otrygghet och utsatthet är kopplade till olika aspekter av välbefinnande och deltagande bland barnen att studeras. Målsättningen är att kunskapen ska bidra till att förebygga och upptäcka otrygghet och utsatthet i barnens vardag och bidra till tryggare boendemiljöer.

Description in English

In 2015 nearly 163 000 people applied for asylum in Sweden, more than 40 percent of them were children below the age of 18. Even though the number of asylum seekers has decreased in 2016 due to stricter immigration policies in Sweden as well as in many other parts of the EU, in Sweden there are still a significant number of children living in more or less temporary accommodation for refugees. Since these accommodations are the home for the children living there, in some cases for a long time, it is important that these places are safe and secure. However, there have been reports of incidents, both conflict and violence from within these accommodations, as well as of violent attacks directed at refugee accommodations by outsiders, which can make children feel unsafe. Based on this it is important to extend knowledge on children’s experiences of victimization (both direct and indirect) and fear of victimization during their time living in the Migration Agency’s accommodation or municipality group homes for unaccompanied children, as well as the consequences of these issues on their everyday life. Victimization and fear of crime might have direct negative consequences for children’s everyday life and health as well as more long term consequences on their development. Therefore, the objective of the proposed project is to investigate how the social context (at the accommodation and in the surrounding neighbourhood) influences victimisation and fear of criminal victimisation among refugee children, as well as the consequences of fear and victimization on their well-being and everyday life. The proposed project has a quantitative and qualitative approach aiming at exploring prevalence of exposure to violence and fear of crime.

Senast uppdaterad av Magnus Jando