Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Feta ord" eller användbara definitioner? Olika intressenters sätt att använda begreppen ´alkoholmissbruk´, ´alkoholberoende´ och ´riskdrickande´

Kontaktperson: Lisa Wallander
Ansvarig: Jan Blomqvist Stockholms universitet
Medarbetare: Eva Samuelsson Stockholms universitet
Samarbetspartner: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2015-05-01 -- 2018-12-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet avser studera hur centrala intressenter inom alkoholområdet använder begreppen alkoholmissbruk, alkoholberoende och riskdrickande. Bakgrunden är att det inom forskningen inte finns någon konsensus om hur de fenomen, som begreppen avser beteckna, ska förstås och förklaras, men att detta inte återspeglas i de officiella dokument som styr policy och behandlingsinsatser på området. Detta leder till en falsk konsensus, där olika aktörer riskerar att tillmäta samma begrepp olika innebörder, vilket förhindrar tydlig kommunikation mellan fältets aktörer, försvårar rationell planering och har en mängd negativa konsekvenser för de personer, på vilka begreppen tillämpas.

Projektet syftar till att avhjälpa denna situation genom att undersöka vilken mening ett antal centrala intressenter tillskriver de tre begreppen. De grupper som kommer att undersökas är personer som arbetar med missbruksproblem inom (a) den kommunala socialtjänsten, (b) landstingens specialiserade beroendevård, och (c) den lokala primärvården. Respondenterna (n > 300) kommer, i enlighet med den kvasi-experimentella faktoriella surveymetoden, ombes ta ställning till ett antal korta vinjetter, som beskriver fiktiva personers tidigare och aktuella dryckesmönster i ett antal centrala dimensioner. Metoden gör det möjligt att fastslå vilken unik effekt varje vinjettdimension har på bedömningarna, och därmed vilken mening olika intressenter tillskriver de tre begreppen.

Analysen kommer att fokusera dels på skillnader i begreppsanvändningen totalt, dels på i vilken utsträckning de tre begreppen totalt sett tillmäts skilda eller likartade betydelser, dels om och på vilket sätt dessa betydelser varierar mellan olika intressentgrupper. Projektet väntas bidra till bättre kommunikation och planering inom området.

Description in English

The care and treatment of alcohol problems is high on the public agenda in Sweden, as witnessed during recent years by the publication of a number of directives and guidelines aimed at developing and improving these undertakings. These documents focus primarily on the alleged effectiveness ("evidence") of various methods or interventions, whereas little is said about the character of the problems that they are aimed at solving. Rather, by using the same central concepts to signify these problems, most documents seem to imply that there is a general consensus on this issue. This tends to cover up on-going ideological and scientific conflicts, and to create a "false unity", with unfortunate consequences, both for the potential problem users concerned, and for the successful planning of e.g. policy measures and help resources.

The proposed study aims to explore the meaning of three central concepts in this area, as these are used in practice in the alcohol treatment field, namely "alcohol abuse", "alcohol dependence", and "risk drinking". Using an innovative research design, the aim of the project is to explore if and how the meaning ascribed to these concepts varies, internally, and between three core stakeholder groups, namely practitioners in the municipal social services, in specialized dependence care units in the regional health care, and in local primary health care. In this way the study aspires to contribute to intellectual and practical clarity in the field

Senast uppdaterad av Magnus Jando