Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer hos patienter med akut bröstsmärta inom ambulanssjukvården.

Kontaktperson: Michael Hansen
Ansvarig: Michael Hansen
Medarbetare: Malin Axelsson, Slobodan Zdravkovic och Vedrana Vejzovic
Finansiär: Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för hälsa och samhälle
Tidsram: 2018-04-01 -- 2026-04-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Kardiovaskulär sjukdom fortsätter att vara den främsta dödsorsaken världen över, trots framsteg inom behandlingar och vård. Ett viktigt steg i vården av patienter med hjärtinfarkt är att kontinuiteten i vården fungerar i alla steg, från symtom till behandling. Nyckeln till överlevnad är att i tidigt skede igenkänna och behandla patienter med hjärtinfarkter. Ambulanssjuksköterskor eller sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården har därmed en viktig roll i vården av dessa patienter då de ofta är den första sjukvårdskontakten patienter med hjärtinfarkt får.

Forskningsprojektet handlar om att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda kardiologiska riktlinjer, utveckla ett instrument som mäter faktorer som påverkar följsamheten till kardiologiska riktlinjer, och att undersöka sjuksköterskors kliniska beslutsprocess i vården av patienter med akut bröstsmärta inom ambulanssjukvården.

En ökad kunskap inom detta område kan leda till förbättringsåtgärder som kan bidraga till att utveckla prehospital vård för patienter med akut bröstsmärta.

Description in English

Despite advancements in treatments and care, cardiovascular disease continues to be the leading cause of death worldwide. One important step in acute care of patients with Myocardial Infarction (MI) is that the continuum of care is working in all steps, from symptom to treatment. Ambulance nurses have an important role in the care of these patients as early recognition and treatment is the key to survival.

The aim of this project is to explore ambulance nurses’ experiences using cardiology guidelines, to develop an instrument measuring factors influencing adherence to guidelines and further to investigate their clinical decision-making when caring for patients with acute chest pain.

The knowledge generated within the field can enhance prehospital care for patients with acute chest pain.

Senast uppdaterad av Magnus Jando