Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv

Kontaktperson: Carina Listerborn
Ansvarig: Carina Listerborn
Medarbetare: Guy Baeten och Maja de Neergard
Finansiär: Formas
Tidsram: 2018-09-01 -- 2021-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Segregation, bostadsojämlikhet och ett skriande behov av bostäder till överkomliga priser utgör en stor samhällsutmaning i Sverige och omvärlden. Privata aktörer, ofta globala företag, erbjuder smarta tekniska lösningar som inte bara utlovar att reducera bostadsbristen men också att förbättra jämställdhet, social hållbarhet och deltagande processer. När sociala bostadsfrågor drivs av digitala globala företag är det viktigt med en kritisk genomlysning.

Forskningsprojektet undersöker konsekvenser av detta skifte mot smart stadsbyggande genom en kritisk analys av det smarta bostadsbyggandets begränsningar och möjligheter att hantera social mångfald och jämställdhet, genom fallstudier av aktuella projekt i Toronto, Köpenhamn och Stockholm. Projektet är explorativt och baserat på samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att utforska hur klass, genus och etnicitet kommer till uttryck i smarta bostadslösningar. Projektet avser svara på frågor om på vilket sätt smart bostadsbyggande skapar eller återskapar genusrelationer, klass och rasifierade maktrelationer? På vilka sätt är smart bostadsutveckling inkluderande för vissa grupper och exkluderande för andra? Kan smarta digitala lösningar bidra till att lösa behovet av bostäder till överkomliga priser?

Description in English

Segregation, housing inequality and a growing need for affordable housing are major challenges both in Sweden and abroad. Meanwhile, private actors, often global conglomerates, offer smart technical solutions that not only promise to tackle the housing shortage but also improve housing equality, housing sustainability and citizen engagement. When social questions regarding housing are driven by digital global companies, it becomes important to critically scrutinise their promises.

The project investigates the consequences of the shift towards smart urban development through a critical analysis of its limits and possibilities to handle ethnic diversity and equality, based on case studies in Toronto, Copenhagen and Stockholm. Given the novelty of the research topic the project will be explorative and based on qualitative methods. It adopts an intersectional approach, in combination with a historical perspective, to investigate how class, gender and ethnicity manifest themselves in smart housing solutions. Key questions are: In what ways do smart housing developments reproduce or shape gendered, classed and racialized power relations? In what ways is smart housing development including some groups and excluding others? Can smart solutions contribute to solve the need for affordable housing?

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando