Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser

Kontaktperson: Hanne Berthelsen
Ansvarig: Hanne Berthelsen
Medarbetare: Josefin Björk Malmö universitet
Samarbetspartner: Gunnar Bergström, Karolinska Institutet & Högskolan i Gävle; Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Finansiär: AFA försäkring
Tidsram: 2018-04-01 -- 2021-04-30
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Hemsida: http://www.copsoq.se/

Under 2018 lanseras den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III). Den bygger i hög grad på det arbete som är gjort i Sverige samt internationella erfarenheter från forskning och praktik internationellt. Idag används COPSOQ i mer än 30 länder och är bland det mest vetenskapligt underbyggda instrumenten för användning på arbetsplatser. Den nya föreskriften (AFS 2015:4) sätter ytterligare fokus på de organisatoriska förutsättningarna för arbetsmiljön vilket aktualiserar behovet av att kunna mäta dem. Enkäten Psychosocial Safety Climate (PSC) omfattar hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna i psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Föreliggande projekt syftar till 1) att etablera nationellt representativa normvärden för den internationella arbetsmiljöenkäten COPSOQ III samt kortversionen av PSC-enkäten om säkerhetsklimat för användning på svenska arbetsplatser; 2) att analysera väsentliga aspekter av skalornas tillförlitlighet samt 3) vidareutveckla COPSOQ-hemsidan så den bibehåller sin relevans och aktualitet för såväl forskare som praktiker.

Projektet förväntas främst att stärka det praktiska arbetsmiljöarbetet genom att säkerställa fri åtkomst till de uppdaterade forskningsbaserade verktygen COPSOQ och PSC, inklusive fritt tillgängliga populationsbaserade nationella normvärden och nya forskningsresultat.

Senast uppdaterad av Magnus Jando