Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Brottskarakteristika vid lagförda våldtäkter i Malmö mellan åren 2013 - 2018: gärningsmän, brottsoffer och brottsplats

Kontaktperson: Marie Väfors Fritz
Ansvarig: Marie Torstensson Levander
Medarbetare: Marie Väfors Fritz och Caroline Mellgren
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-05-15 -- 2019-01-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Ämne: Samhällsvetenskap

Bakgrund, syfte och betydelse 

Studien undersöker utmärkande egenskaper hos individer dömda för våldtäkt/grov våldtäkt. Detta görs genom att sammanställa en eller flera profiler bestående av kännetecken gärningsmän, brottsoffer och brottsplatser. I dagsläget är de flesta studier som undersökt egenskaper hos gärningsmännen vid våldtäkt grundade på utländsk litteratur främst från USA och England. Detta innebär att vi idag inte vet om denna kunskap gäller i Sverige. Föreliggande projekt studerar egenskaper för alla lagförda sexualbrott rubricerade som våldtäkter/grova våldtäkter (man mot kvinna) i Sverige mellan åren 2013–2018. Detta innefattar gärningsmän, brottsoffer och brottsplatser. Vid publicering i en akademisk tidskrift kommer inga personuppgifter att kunna identifieras. De resultat som publiceras är avidentifierade (ingen enskild person kan identifieras) och gruppsammanställningar kommer endast presenteras i tabellform som karaktärsdrag och frekvenser (antal). Studiens resultat kan ge förklaring till och underlätta förståelsen av vem som begått samt utsatts för lagförda våldtäkt och var brotten begåtts. Denna kunskap kan användas vid identifikation vid misstanke om brott, samt som underlag för stödåtgärder i behandling av våldtäktsmän. Studien ämnar även att analysera om särskilda brottsegenskaper har särskilt samband med egenskaper hos gärningsmännen. Mönster som i sin tur kan användas i polisens arbete. Projektet genomförs under våren 2018. De personer som tror att de omfattas av något fall som detta projekt behandlar, och som önskar att detta fall tas bort från studien, måste höra av sig till någon av kontaktpersonerna (se kontaktinformation). Fallet tas då bort (med hjälp av kodnyckel) från studien. 

Information till personer som kan komma att beröras av forskningsprojektet  

Rättsligt material och genomförande
Materialet grundas på offentliga handlingar vilka begärts ut vid Malmö Tingsrätt samt Hovrätten över Skåne och Blekinge. Efter en noggrann sammanställning av fällda domar, avlägsna dokument som är sekretesskyddade (av domare verksam vid Tingsrätten) innan materialet lämnas till forskare vid Malmö universitet. Materialet (bestående av dokument i pappersform och/eller i datafiler), förvaras på hårddisk med kodlås i lösenordskyddat säkerhetsskåp som endast projektets forskare har tillgång till. Studien kommer att använda en s.k. opt-out-modell. Detta handlar om de individer som väljer att inte låta oss använda deras datamaterial i forskningen. Pga denna opt-out-möjligheten som måste finnas, och för att kunna identifiera deltagares bidrag till forskningen (ifall någon önskar dra sig ur) skapas en nyckelkod som länkar materia till respektive deltagare. Dessa uppgifter kommer att förvaras i säkerhetsskåp och gallras efter projektets avslut. Arkivering av huvuddata (som består av en forskningsmatris) bearbetas i enlighet med forskningshuvudmannens regler (se arkivhandboken Malmö universitet).

De personer som tror att de omfattas av något fall som detta projekt behandlar, och som önskar att detta fall tas bort från studien, måste höra av sig till någon av kontaktpersonerna (se kontaktinformation). Fallet tas då bort (med hjälp av kodnyckel) från studien.

Fördjupad information till personer som kan komma att beröras av forskningsprojektet 

Analys

Analysen genomförs i två steg. Först görs en dokumentanalys av materialet. Förekomst av information om gärningsman (ex. ålder, brottshistoria, kön), brottsoffer (ex. ålder, kön) samt brottets karaktär (ex. huruvida vapen använts, om brottsplatsen varit på privat alt. allmän plats, och relation mellan gärningsmannen och offret) framställas i en matris för att få fram frekvenser och andra beskrivningar av materialet (matrisen är endast arbetsmaterial och kommer ej publiceras). Steg två består i en klusteranalys som beskriver underliggande grupper i data baserat på information om de variabler som mätts.  

Publicering av resultat 

Projektets resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, som tillkännages på respektive forskares hemsida.  

Kontaktpersoner

Registrator Malmö universitet: 040-665 82 31, registrator@mah.se

Huvudansvarig forskare: Ardavan Khoshnood, Leg. Läkare, Akutkliniken EA10, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund. ardavan.khoshnood@med.lu.se, 046–176568, 0735–853979. 

Marie Väfors Fritz, universitetslektor vid Malmö universitet

Caroline Mellgren, docent vid Malmö universitet

Senast uppdaterad av Magnus Jando