Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En prospektiv randomiserad studie om kostnadseffektivitet patienttillfredsstallelse biologiska och tekniska komplikationer

Kontaktperson: Peyman Ghiasi
Ansvarig: Liselott Lindh
Medarbetare: Camilla Ahlgren, Jonas Becktor och Ann Wennerberg
Samarbetspartner: Southern Implants
Finansiär: Odontologiska fakulteten
Tidsram: 2015-01-01 -- 2021-12-31
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Syftet med denna studie är att jämföra behandling med implantatförankrad hel överkäksprotes (täckprotes) förankrad på två implantat jämfört med implantatstödd fast konstruktion förankrad med fyra implantat avseende följande frågeställningar:

Hypotesen är att täckprotesen på två implantat fungerar lika bra som en fastsittande konstruktion, att patienterna är lika nöjda och att det dessutom är en över tid kostnadseffektiv behandling.

Projektets betydelse

Andelen äldre i samhället växer, och med detta också behovet av tandvård. Om tandlösa patienter, istället för att få en implantatförankrad fast brokonstruktion i överkäken, kan få en täckprotes som sitter på två implantat, kan upprätthållande av en god munhygien underlättas samtidigt som komplikationer kan vara lättare att åtgärda. Denna behandling bör vara mer kostnadseffektiv ur både patientens och samhällets perspektiv. En täckprotes är enkel att ta av och på, och detta underlättar för både patient och eventuell vårdpersonal att upprätthålla en god munhälsa samtidigt som funktionen kan bevaras, d.v.s. patienten kan tugga och se bra ut även om patienten börjar bli äldre och/eller sjuklig av andra orsaker än tandlösheten.

SBU har i sin rapport (SBU – STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING, 2010. Prosthetic Rehabilitation of Partially Dentate or Edentulous Patients A Systematic Review. 204. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment) efterlyst fler studier på patienter med tandlösa överkäkar och täckproteser, samt analyser av behandlingarnas kostnadseffektivitet och studier med kvantitativ metodik avseende oral livskvalitet.

Studiepopulation

60 patienter kommer att inkluderas i studien. Alla kommer att få fyra implantat inopererade i överkäken. Patienterna kommer därefter att randomiseras till två grupper. Grupp 1 (n=30) kommer att behandlas med en avtagbar täckprotes på två implantat, och de resterande två implantaten kommer att vara vilande (”resting”) och slemhinnetäckta. Dessa två vilande implantat är i reserv ifall patienten av någon anledning hellre skulle vilja ha en implantatförankrad brokonstruktion i ett senare skede alternativt om ett av de två aktiva implantaten skulle gå förlorade under inläkning eller i ett senare skede. Grupp 2 (n=30) kommer att behandlas med en implantatförankrad fast brokonstruktion på fyra implantat.

Alla patienter kommer att följa ett undersökningsprotokoll och ett flöde där de vid startpunkten för studien och med sex månaders intervall kommer att undersökas kliniskt och patienterna kommer även att besvara tre olika frågeformulär; Oral Health Impact Profile (OHIP), Orofacial Aesthetic scale (OAS) och Jaw Functional Limitation Scale (JFLS). Röntgenundersökning av implantaten sker vid utlämning (baseline) och vid ett- och tre- års kontrollen som brukligt för alla implantatpatienter.

Description in English

This study aims at comparing removable overdentures in the maxilla with fixed implant supported reconstructions in the maxilla regarding cost effectiveness, patient satisfaction and biological as well as technical complications.

Senast uppdaterad av Magnus Jando